Általános Szerződési Feltételek Partnerek részére

A Szolgáltató és adatai

Név: Ordit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C ép. I/13.
Cégjegyzékszám: 01-09-197355
Adószám: 25059317-2-43
Email: [email protected]
Központi telefonszám: +36 70 678 8910
Honlap: www.ordit.hu
(továbbiakban: Szolgáltató)

1. Általános rendelkezések
I. Értelmező rendelkezések
1. Partner: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végzett éttermi vagy catering szolgáltatással foglalkozó vállalkozás.
2. Fogyasztó: Szolgáltató által működtetett www.ordit.hu weboldalt és/vagy az Ordit applikációt igénybe vevő, rendelést leadó személyek.
3. Vállalti fogyasztó: Munkavállalókat foglalkoztató vállalati fogyasztó, aki részére a Szolgáltató biztosít egy olyan konstrukciót, amely alapján a vállalat munkavállalói egy meghatározott keretösszeg erejéig rendelhetnek a Szolgáltató által biztosított informatikai rendszeren keresztül az ott megjelenített partneri termékek közül.
4. Szerződő felek vagy Felek: Szolgáltató és Partner.
5. Weboldal: www.ordit.hu
6. Applikáció: Ordit applikáció
7. Termék: Fogyasztó által a Weboldalon vagy Applikációban leadott megrendelés útján megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás.
8. Megrendelés vagy Rendelés: Fogyasztó által a Weboldalán vagy Applikáción keresztül Termék megvásárlására irányuló ajánlattétel Partner felé, melyet a Szolgáltató közvetít jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek alapján.
9. ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.
10. Egyedi Szerződés: Felek között a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások nyújtására irányuló megállapodás, melynek feltételeit a Felek egyedileg megtárgyalták, és amelyet jelen ÁSZF-fel összhangban alkalmazzák.
11. Szerződés: ÁSZF és Egyedi Szerződés
12. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott olyan közvetítői tevékenység, melynek során az általa működtetett Weboldalon és/vagy Applikáción keresztül a Fogyasztók által leadott Rendeléseket azok elkészítése és kiszállítása céljából továbbítja a Partner részére, valamint a Fogyasztók által online megfizetett ellenértéket a Partner nevében átveszi és azzal előre meghatározott elszámolási időszakonként Partnerrel elszámol.
13. Megbízási díj: Szolgáltató részére járó díjazás a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítésének ellenértékeként.
14. Elszámolási időszak: Szolgáltató és Partner egyhavi elszámolási időszaka, mely tárgyhó 1. napjától tárgyhó utolsó napjáig tart
15. Ordit Delivery: Szolgáltató saját futárszolgáltatása, melynek keretében a Partner által összeállított Terméket a saját, szerződött futárjaival Partnertől a Fogyasztóhoz eljuttat. Egyedi Szerződésben rögzített feltételek esetén van mód ennek Partner általi igénybe vételére.
16. Partneri felület: Weboldal és/vagy Applikáció olyan speciális felülete, amely kizárólag a Partner számára érhető el külön regisztráció útján, és amelyen keresztül a Weboldalon és/vagy Applikációban megjelenő legalapvetőbb információkat a Partner maga állíthatja be, továbbá amelyen keresztül kommunikál a Szolgáltatóval.

1. Felek nyilatkozatai

A) Partner nyilatkozatai

1. Partner kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges infrastruktúrával, hatósági engedélyekkel és azokat a jelen Szerződés hatálya alatt is fenntartja, így különösen az általa a Weboldalon vagy Applikáción forgalmazott Termékek Fogyasztónak történő értékesítésére vonatkozó minden jogszabályi előírásnak megfelel.
2. Partner vállalja, hogy a Weboldalon vagy Applikáción keresztül forgalmazott Termékei vonatkozásában minden szükséges információról (engedélyek, bejelentések, nyilvántartási számok….stb.) folyamatosan tájékoztatja a Szolgáltatót.
3. Partner teljeskörű kötelezettséget vállal az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos előírások maradéktalan betartására és teljesítésére, e körben köteles fokozott figyelemmel lenni az ételek beszerzésére, tárolására, elkészítésére, csomagolására és kiszállítására vonatkozó szabályokra, az ezekkel kapcsolatos előírásokat és ajánlásokat betartani.
4. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásokról szóló jogszabályokban foglaltak alapján (így különösen az allergiát és intoleranciát okozó anyagokra, egyes színezékekre, továbbá az édesítőszereket tartalmazó élelmiszerekre) Partner köteles a Weboldalon és az Applikációban oly módon feltüntetni, hogy az egyes élelmiszerekre vonatkozó, a Rendelést megelőzően is elérhető tájékoztatókat helyez el. E körben a Partner köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatokat közölni a Szolgáltatóval a Weboldalon és az Applikációban való megjelenést megelőzően, továbbá változás esetében haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. Az adatközlés jogszerűségéért, teljességéért és valóságáért kizárólag a Partner felel.
5. A kötelező tájékoztatáson felül, a Fogyasztó kifejezett kérésére a Partnernek kötelezően tájékoztatnia kell a Fogyasztót az adott élelmiszer összetevőiről, tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről. Ezt a kötelezettséget a Partner közvetlenül teljesíti, a Szolgáltató ezeket az adatokat nem gyűjti, tárolja és adja ki. A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó ilyen irányú kéréseit továbbítja a Partner felé.
6. Amennyiben a Partner az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget vagy az általa közölt adat hiányos, hibás vagy nem valószerű, és ebből eredően a Szolgáltatót joghátrány éri (pl. hatósági bírság), úgy a Partner teljes mértékben és feltétel nélkül helytállni köteles a Szolgáltató felé.
7. A Partner kijelenti, hogy Magyarországon üzleti tevékenységre jogosult gazdálkodó szervezet, nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt.
8. A Partner teljes felelősséggel tartozik a munkavállalóinak, illetve a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett szerződéses partnereinek a tevékenységéért.

B) Szolgáltató nyilatkozatai

1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Fogyasztó által megrendelt és Partner által előállított, előkészített Termékek megrendelésének és kiszállításának Partner részére történő közvetítésére szakosodott vállalkozás, amely rendelkezik a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges infrastruktúrával. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatainak teljesítéséhez nincs szükség semmilyen hatósági engedélyre.
2. A Szolgáltató a Partnertől független, önálló szolgáltatási tevékenységet folytat. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a Fogyasztó képviseletében nem jár el.
3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melyről a Partnert megfelelően tájékoztatja annak hatályba lépése előtt 2 munkanappal. Szolgáltató a korábbi Általános Szerződési Feltételeket a Weboldalon és az Applikációban PDF formátumban elérhetővé teszi.
4. Nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Partner hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.
6. A Szolgáltató nem köteles a Partner üzemi helységeinek ellenőrzésére, és semmilyen módon nem felelős a Partner működéséért.
7. A Szolgáltató csak Rendeléseket közvetít, így az élelmiszerekhez felhasznált alapanyagok beszerzésében és az élelmiszerek előállításában nem működik közre, arra sem hatása, sem rálátása nincs, így az élelmiszerekkel kapcsolatban semmi nemű tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
8. A Szolgáltató az általa működtetett Weboldal és Applikáció megfelelő kialakításával biztosítja a Partner részére, hogy a szükséges, a számára előírt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen megfelelhessen. A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Partner által megfelelő formában megküldött adatok pontos megjelenítésére terjed ki.

C) Felek közös nyilatkozatai

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével a Ptk. 6:293. § – 6:301. §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszonyt hoznak létre, mely alapján a Szolgáltató önállóan eljárva a Partnernek a Fogyasztóval kötendő szerződések közvetítésére, illetve a Partner nevében történő megkötésére és a szerződés szerinti díjak Fogyasztótól történő átvételére és Partner részéről történő továbbítására köteles, míg a Partner közvetítői díj fizetésére köteles.
2. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás egyik eleme sem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, a Szolgáltató nem pénzforgalmi szolgáltató. A Szolgáltató kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök és a Partner és a Fogyasztó közötti szerződés megkötésére jogosult, így a Hpt. 6. § (4) b) pontja szerinti kivétel alkalmazandó. A Szolgáltató a Fogyasztó megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Fogyasztótól (Ptk. 6:129. § (1) bek.).

2. Szolgáltatás

1. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Felek között az Egyedi Szerződés mindkét fél által történő aláírásával jön létre.
2. Az Egyedi Szerződés aláírását követően 2 napon belül Partner köteles digitális formátumban elküldeni Szolgáltató részére az Termék listáját, amely tartalmazza az listán szereplő tételek általános forgalmi adóját, és a kiszállítási díjat is tartalmazó árait, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásokról szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást.
3. Partnert megilleti a Terméklista módosításának joga, melyre való igényét köteles digitális formátumban elküldeni Szolgáltató részére. Szolgáltató a módosításáról való értesülést követő 2 munkanapon belül köteles informatikai rendszerén átvezetni a módosításokat. Amennyiben az új Terméklista hiányosan kerül átküldésre a Szolgáltató részére, úgy az informatikai rendszeren történő átvezetés a hiányok pótlását követő 2 munkanapon belül történik meg. A módosított Terméklista a Szolgáltató által működtetett Weblapon és Applikáción történő átvezetést követően válik hatályossá, amely időpontig Partner a korábbi Terméklista alapján köteles teljesíteni. Az Terméklista módosításának hatályosulásáról Szolgáltató értesítést küld Partner részére.
4. Partner tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben rögzített dátum a Szolgáltatás megkezdésének, azaz a Weboldalon és Applikációban való megjelenésnek és a tényleges indulásnak a tervezett napja, kivéve, ha a Felek ettől eltérően kifejezetten külön megállapodnak. Ezen kezdő időpontig Partner köteles minden, a Weboldalon és Applikációban való megjelenéshez szükséges információt megküldeni Szolgáltató részére. Amennyiben ez nem történik meg a kezdő időpontig, a tényleges megjelenés akkor történik, amikor a Partner az induláshoz szükséges összes információt és dokumentációt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.
5. Szolgáltató önálló döntési jogkörében jogosult a Partner Weboldalon és Applikációban feltüntetett kínálatának elemeit eltávolítani és módosítani, ha úgy értesül, hogy azok nem valósak, jogszabályba ütközőek, vagy amelyek a Szolgáltató, a fogyasztó vagy harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeinek sérelmét vetik fel. A változtatásról a Szolgáltató köteles a Partnert tájékoztatni.
6. Szolgáltató a Partneri felületen küldött értesítéssel (amely egy időben történik a fogyasztó megrendelésének fogyasztó általi leadásával) tájékoztatja Partnert a fogyasztó által leadott megrendelésről, amelyet Partner köteles a Partneri felületen visszaigazolni Szolgáltató részére a következő határidőkön belül:
• azonnali (a megrendeléstől számított 120 percen belül szállítandó) megrendelés esetén: a megrendelés beérkezésétől számított 10 percen belül;
• előzetes megrendelés esetén, ha a kiszállítás nem azonnali, de a megrendeléssel egy napra esik: a Megrendelés beérkezésétől számított 1 órán belül;
• előzetes megrendelés esetén, ha a szállítás a megrendeléstől számított 1, vagy több nappal későbbre esik: a megrendelés napján 17 óráig.
Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a megfelelő határidőn belül, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy a megrendelést Partner nem fogadta el, és Szolgáltató köteles a fogyasztó felé a megrendelés sikertelenségéről tájékoztatást küldeni.
7. A Szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Partner és az fogyasztó közötti szerződés létrejön, vagyis a Rendelés Szolgáltató általi visszaigazolásakor, amennyiben időközben a fogyasztó nem mondta le a Megrendelést. A létrejött szerződés esetén a Szolgáltató, mint közvetítő jogosult a Partner nevében az általa közvetített szerződés megkötésére, mely kizárólag a Megrendelés fogyasztó részére történő továbbítására szól. A szerződés elektronikusan és automatizált módon jön létre a Partner és a fogyasztó között. A Partner a közötte és a Fogyasztó között létrejövő szerződés tartalmát a Weboldalon közzétett fogyasztói ÁSZF-ből bármikor megismerheti.
8. Partner 30 percen belül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, ha a Rendelés befogadását követően a fogyasztó érdekkörében fellépő hiba miatt (lemondott Rendelés, sikertelen kiszállítás) hiúsult meg a Partner és a fogyasztó között létrejött szerződés teljesítése.
9. A fogyasztónak a Rendelés visszavonására akkor van lehetősége, ha a Rendelés befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg a Partnertől a Szolgáltatóhoz, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított öt percig. Amennyiben a fogyasztó a visszaigazolásnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezése és az öt perc letelte előtt lemondja a Rendelést és a Partnernek a Rendelést illetően semmilyen kötelezettsége vagy teendője nincs.
10. Amennyiben a Partner olyan Terméket forgalmaz, amelyet illetően a Fogyasztónak jogszabályban biztosított elállási joga van, úgy a Partner köteles megteremteni annak a feltételeit, hogy azt a Fogyasztó megfelelően érvényesíthesse. A Fogyasztó elállásáról a Partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szolgáltatót.
11. A Megrendelés kiszállítása Partner feladata és kötelezettsége, amennyiben az Egyedi Szerződésben nem állapodnak meg Ordit Delivery keretében történő kiszállításban. A Partner általi kiszállítással kapcsolatban Szolgáltatót nem terheli semminemű kötelezettség, sem ellenérték nem illeti meg. Partner megrendelés teljesítési kötelezettsége a megrendelés Szolgáltató részére történő visszaigazolásával jön létre.
12. Szerződő felek megállapodnak, hogy Partner jogosult korlátozni, és földrajzilag meghatározni azokat a helyiségeket, helyiség csoportokat ahova vállalja a kiszállítást. A jelen pont szerinti területi korlátozást Partner köteles jelezni Szolgáltatónak, aki ugyancsak köteles a területi korlátozást az értesülést követő 2 munkanapon belül informatikai rendszerén átvezetni. A területi korlátozás a Szolgáltató informatikai rendszerén történő átvezetését követően válik hatályossá, amely időpontig Partner a korábbi területi korlátozás szerint köteles teljesíteni. A területi korlátozás hatályosulásáról Szolgáltató értesítést küld Partner részére.
13. Szerződő felek megállapodnak, hogy Partner a Megrendelést köteles az oldalon megjelölt szállítási időn belül teljesíteni a fogyasztó által megadott adatok alapján.
14. A Termék és a kiszállítás árát tartalmazó, a számviteli jogszabályoknak megfelelő tartalmú és formájú számlát vagy nyugtát a Partner nevében önszámlázással a Szolgáltató köteles kiállítani és email útján megküldeni a fogyasztó részére. A kiszállításkor a fogyasztó a Partnertől rendelési összesítőt kap.
15. Szolgáltató promóciós időszakot jogosult kezdeményezni, amelynek időtartamáról és részleteiről Partnert a promóciós időszak kezdete előtt legalább 5 munkanappal tájékoztatnia kell. Megbízott a tájékoztatót Megbízó email címére küldi meg.
16. Szolgáltató a promóciós időszak időtartama alatt jogosult csökkenteni, illetve elengedni a részére járó megbízási díjat, valamint az egyedi szerződésben meghatározott tranzakciós díjat. A megbízási díj, valamint a tranzakciós díj csökkentésének mértékét Szolgáltató köteles a Partner részére küldött tájékoztatójában megjelölni.
17. A promóciós időszak időtartama alatt Partner a saját étlapján található ételek árát legalább a Szolgáltató által a Partner részére küldött tájékoztatóban megjelölt megbízási díj csökkentésének mértékével egyenlő mértékben köteles csökkenteni. Az ételek csökkentett áráról Partner a promóciós időszak bevezetéséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 3 napon belül köteles emailben visszaigazolást küldeni Szolgáltatónak. Amennyiben Partner ezen határidőn belül nem küldi meg a visszaigazolást, úgy Partner mulasztására való tekintettel Szolgáltató jogosult önállóan elvégezni a módosítást a Weboldalon vagy Applikációban megtalálható étlapon, amely esetben megküldi Partnernek az ételek megbízási díj, valamint a tranzakciós díj csökkentett mértéke alapján meghatározott árakat, melyet Partner köteles alkalmazni a Szolgáltató által közvetített megrendelések esetében. Amennyiben Partner nem alkalmazza a módosított árakat, úgy az ezzel összefüggésben keletkezett károkért Partner a felelős.
18. A szolgáltatáshoz tartozó, Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatás csomagokat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza, mely szolgáltatás csomagokat a mellékletben meghatározott eltérésekkel lehet igénybe venni.

3. Fizetés, számlázás

1. Fogyasztó a Megrendelés ellenértékeként a Partner részére fizetendő díjat választása szerint az alábbi módokon teljesítheti:

a) Készpénzes (azaz készpénz és papír alapú utalvány) fizetési mód választása esetén a Partner számlája vagy nyugtája alapján a megrendelési díj ellenértékének megfelelő összegű készpénznek közvetlenül a Partner által a kiszállítással megbízott személy részére történő átadásával.

b) Elektronikus (azaz bankkártya, hitelkártya, elektronikus utalvány, SZÉP Kártya) fizetési mód esetén a Weboldalon és Applikáció lehetőséget biztosít a fogyasztónak arra, hogy egy, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló, engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül a fogyasztó a Rendelés ellenértékét kiegyenlíthesse a Szolgáltató irányában, melyet Szolgáltató jogosult és köteles elfogadni. A fizetés a Weboldaltól és Applikációtól teljesen független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. A fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártyát kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzatai irányadóak.

2. A teljesítés elfogadásra oly módon kerül sor, hogy a fogyasztó Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizeti meg a Rendelés szerinti teljes összeget, amely a Partner felhatalmazása alapján a Szolgáltató bankszámláján kerül jóváírásra. Tehát a Szolgáltató saját nevében igénybe vesz és változatlan formában továbbértékesít egy szolgáltatást, azaz közvetített szolgáltatást nyújt.
3. A Partner külön tájékoztatni köteles a Szolgáltatót annak tényéről, ha a Partner által a Platform segítségével forgalmazni szándékozott valamely Termék nem felel meg a SZÉP rendelet 5. §-ban meghatározott feltételeknek és ebből fakadóan a Termékért SZÉP kártyával fizetni nem lehet. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a működése során észleli, hogy a Partnert illetően nem állnak fenn a SZÉP kártya elfogadásának jogszabályi feltételei a Szolgáltató jogosult a Partner tájékoztatása mellett egyoldalúan lekapcsolni a SZÉP kártya fizetési opciót a jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében.
4. Vállalati fogyasztók esetén Szolgáltató az egyes egyedi megrendeléseknél feltünteti a keretösszeg terhére történő terhelés lehetőségét, továbbá ebben az esetben a megrendelési díjat nem a fogyasztó, hanem Szolgáltató fizeti ki Partner részére Partner számlája alapján.
5. Szolgáltató a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése ellenértékeként a fogyasztók által leadott megrendelések alapján számolnak el egymással az egyedi szerződésben részletezett szabályok és díjak szerint.
a) Készpénzes fizetési mód esetén Szolgáltató az Elszámolási időszakot követő első napon kiszámlázza a Megbízási díjat Partner felé, aki köteles azt a Szolgáltató részére a számla keltétől számított 8 napon belül átutalással teljesíteni.
b) Online fizetés esetén Szolgáltató a Partner nevében a fogyasztótól átvett megrendelési ellenértékek összegét továbbutalja Partner részére a tárgyhót követő 8 napon belül.
c) A jelen ÁSZF 3.2 pontjában meghatározott esetben Szolgáltató a Partner nevében a Vállalati fogyasztótól átvett megrendelési ellenértékek összegét továbbutalja Partner részére Partner számlája alapján a számla keltétől számított 30 napon belül. Partner ez esetben megbízza Szolgáltatót, hogy jelen Szerződés hatálya alatt Partner helyett bocsássa ki a számlát (önszámlázás).
Az önszámlázás során szerződő felek a számlák sorszámtartományát illetően kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a következő sorszámtartománnyal látják el a kiállított számlákat:
• papír alapú számlák esetén: évszám – sorszám (pl. „2020-1”)
• elektronikus számlák esetén: E – évszám – sorszám (pl. „E-2020-1”)
Szolgáltató az önszámlázás keretében kiállított számlákra rávezeti az „önszámlázás” szöveget. Szolgáltató a Partner által megadott email címre küldi meg a számítógépes számlázó programmal kiállított számlákat a Partner részére. Partnernek az önszámlázás keretében kiállított számlákat a tárgyhavi bevallásában szerepeltetnie kell.
6. Szerződő felek számláikat kötelesek a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján kiállítani, és megküldeni a másik fél részére.
7. Szerződő felek kötelesek az egymás részére kölcsönösen kiállított, nyitott számlákat kompenzálással teljesíteni.
8. Partner a számlával szemben, annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, írásban élhet kifogással. A Partnernek világosan meg kell jelölnie a kifogás okait, és csatolnia kell minden, azt alátámasztó dokumentumot. A Szolgáltató a kifogás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról.
9. Amennyiben a Partner a számla kiállítását megelőző második napig jelzi a Szolgáltatónak, hogy egy Rendelést nem, vagy csak részben teljesített, illetve a fogyasztó nem, vagy csak részben vette azt át, vagy a fogyasztó bizonyítottan lemondta, akkor azok a rendszerben törlésre/módosításra kerülnek. Amennyiben a Partner a Rendelést a számla kiállítást követően, de legkésőbb a számla kiállítását követő hetedik munkanapig jelzi a Szolgáltatónak, úgy a törölt/módosított Rendelés értéke a Partner következő számlájában kerülnek beszámításra. A törölt Rendelésre a Szolgáltató nem számít fel jutalékot.
10. Bankkártyás fizetés esetén, ha a fogyasztó a Rendelést a fogyasztó és a Partner közötti szerződés létrejötte, vagy a Rendelés leadása óta eltelt 5 perc lejárta előtt lemondja, úgy a Szolgáltató visszautalja a fogyasztónak a pénzt, és a Rendelés törlésre kerül a Szolgáltató rendszerében. SZÉP-kártyával történő Rendelés esetén a Szolgáltató a SZÉP-kártya szolgáltató felé igazolja a Rendelés lemondását és a levont összeget visszahelyezteti. Abban az esetben, ha a Rendelésről szóló visszaigazolás Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig, de legkésőbb a Rendelés leadásától eltelt öt perces időtartam lejártig nem mondja le a fogyasztó a Rendelést, akkor a Szolgáltató átutalja a pénzt a Partnernek a jelen ÁSZF-nek megfelelően.
11. A Partner a Szerződés alapján teljesítendő bármilyen összeg megfizetésére kizárólag Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlát jogosult megadni, a Szolgáltató a Szerződés alapján ugyanis kifizetést külföldön vezetett bankszámlára nem teljesít.

4. Ordit Delivery szállítás

1. Ha a Felek az Egyedi Szerződésben úgy állapodtak meg, hogy a Termékeket a Szolgáltató szállítja ki, azt a Szolgáltató Ordit Delivery szolgáltatás keretében nyújtja a Fogyasztó részére saját szerződéses futárjai közreműködésével, mely jogviszony a Szolgáltató és fogyasztó között jön létre, így fogyasztó felé a jelen pontban foglaltak szerint felel a Szolgáltató.
2. Megrendelés fogadása a jelen ÁSZF-ben leírt módon történik Ordit Delivery kiszállítás esetén is, és a jelen fejezetben foglalt eltérések szerint kell értelmezni a megrendelést.
3. A kiszállítás feltételeit, módját, a kiszállítási díjat, a kiszállítási időt és kiszállítási területet, valamint a minimális rendelési értéket a Szolgáltató egyoldalúan jogosult megállapítani, valamint változtatni.
4. A kiszállítási díj a Szolgáltatót illeti meg, melyet a Szolgáltató számláz a fogyasztó felé a futárral kötött szerződése alapján önszámlázás útján.
5. A kiszállítási díj kizárólag online fizetéssel lehetséges, melyet a fogyasztó a megrendeléskor választ ki.
6. Partner köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a megrendelt Termék a megfelelő minőségben és állapotban kerüljön átadásra a futár részére, valamint megfelelő időben eljusson a fogyasztóhoz. Ennek keretében köteles megfelelően összekészíteni és becsomagolni, valamint a futárnak sértetlen állapotban átadni.
7. A futár a rendelési adatok bemutatásával veszi át Partnertől a Megrendelést. A futár ekkor csak és kizárólag a csomagolás sértetlenségét köteles ellenőrizni, valamint a Partner által a fogyasztó részére kiállított rendelési összesítő meglétét köteles ellenőrizni, mennyiségi és minőségi ellenőrzést nem végez. Futár nem köteles átvenni Partnertől a nem megfelelően, azaz sérült, koszos, átázott…stb. csomagolt Megrendelést.
8. Kizárólag Partner felel a nyugta/számla meglétéért, a csomagolás megfelelőségéért, a Termék mennyiségi és minőségi követelményeiért.
9. Szolgáltató kizárólag az átvételnek megfelelő állapotban történő kiszállításért felel.
10. Szolgáltató az Ordit Delivery esetében kizárólag az alábbiakért felel a Rendelés teljesítésének meghiúsulása esetében:
• futárhiány, technikai hiba vagy időjárási körülmények miatt az összekészített Megrendelés átvétele meghiúsul, így az adott Terméket ki kell dobni
• a futár a Terméket átveszi, de a kiszállítás során bekövetkezett sérülése miatt a Terméket a Fogyasztónak átadni nem lehet, ezért azt újra el kell készíteni.
11. A 10. pontban foglaltak miatt Partnernél bekövetkezett kárt a meghiúsulással érintett, vagy azt követő elszámolási időszakban a Szolgáltató beszámítja. Ennek érvényesítésre kizárólag a gyorsan romlandó Termékek, többek között a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében van lehetőség. A kártérítés mértéke a kidobott, vagy az újra elkészített Termék feltüntetett vásárláskori vételára.

5. Fogyasztói panaszok

1. Felhasználó az esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségein keresheti meg a Szolgáltatót:
• email: [email protected]
• telefon: +36 70 678 8910
• Live Chat opció a weboldalon, vagy Applikáción keresztül

2. Az alábbi panaszokat továbbítani kell a Partner részére, ezen típusú panaszok kezelése Partner felelőssége:
– Megrendeléssel kapcsolatos minőségi/mennyiségi hiba,
– idegen anyag a futárnak átadott, lezárt csomagolásban átvett termékben
– egészségügyi panasz, vagy ennek veszélye a Termék minősége kapcsán
– a Partner által nyújtott kiszállítási szolgáltatással kapcsolatos panaszok
– minden egyéb általános panasz, visszajelzés, amely nincs összefüggésben a Szolgáltató által jelen Szerződésben foglalt Szolgáltatás nyújtásával.
3. Szolgáltató köteles a Megrendelés leadásával és Ordit Delivery kiszállítással kapcsolatos panaszok kezelésére.
4. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendelés online megfizetett díját a Fogyasztóhoz, feltéve, hogy azzal a Szolgáltató nem számolt még el a Partnerrel. Az elszámolást követően a visszatérítésről a Partnernek kell gondoskodnia, ha a panasz Partner érdekkörében felmerült hibából kifolyólag keletkezett.
5. Szolgáltató dönthet úgy is, hogy ha a panaszt részben vagy egészben alaposnak találja, akkor a Szolgáltató a Partnerrel való egyeztetést követően, de saját döntése alapján a Fogyasztó részére szabadon beváltható kupont biztosíthat fájdalomdíjként. A kupon összegét a Szolgáltató a következő számlázás alkalmával a Partnerre hárítja, ha a Partner felelőssége megállapítható. A kupon költségének áthárítása kártérítés jogcímen történik, tekintettel arra, hogy a Partner felelősségéből eredően a kupon formájában történő kompenzációval kár éri a Szolgáltatót. Amennyiben a Partner a kupon összegének áthárításával nem ért egyet, úgy a számlával szemben kifogással élhet.
6. A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény, mellyel kizárólag a Weboldalon és az Applikációban lehet kedvezményt igénybe venni, azonban ott bármely elérhető Partnertől történő Rendelés esetén felhasználható.

6. Partneri panaszok

1. Partner az esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségein keresheti meg a Szolgáltatót:
– email: [email protected]
– telefon: +36 70 678 8910
– Live Chat opció a weboldalon, vagy Applikáción keresztül

2. Szolgáltató köteles a Partner beérkezett panaszát annak beérkezésétől számított 2 munkanapon belül kivizsgálni és megválaszolni.
3. Ha a Partner a Szolgáltató által üzemeltett felület hibája miatt terjeszt elő panaszt, a Szolgáltató a Partner által igényelt hibaelhárítás során megállapítja, hogy a hibát nem a Szolgáltató tulajdonát képező informatikai rendszer okozta, felhívja a Partnert a szükséges intézkedések megtételére. A Felhasználó köteles helytállni a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatával keletkező károkért.
4. A Szolgáltató a részére beérkező informatikai rendszerbeli hibajelzések kivizsgálását, a beérkezést követően – amennyiben erre van lehetőség – azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles orvosolni.
5. Amennyiben a Partner a Szolgáltató panasz kivizsgálásával nem elégedett, úgy az alábbi illetékes hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testület:
https://bekeltetes.hu

Fogyasztóvédelem:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu

Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni.

7. Szerződés módosítása, szerződésszegés, szerződés megszűnése

1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melyről a Partnert megfelelően tájékoztatja annak hatályba lépése előtt 2 munkanappal. Szolgáltató a korábbi Általános Szerződési Feltételeket a Weboldalon PDF formátumban elérhetővé teszi. Ha a Partner a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést legkésőbb a közzétételtől számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani.

2. Az Egyedi Szerződés módosítása

Az Egyedi Szerződés módosítását a Felek bármelyike kezdeményezheti. A módosítás csak közös megegyezéssel jöhet létre.

3. A Szerződés megszűnése

A Szolgáltató és a Partner közötti Szerződés megszűnik:

• a Felek bármelyikének megszűnése vagy halála esetén,
• a Felek bármelyikének írásbeli felmondásával,
• közös megegyezéssel.

A Szerződés megszűnése esetében a Szolgáltató beszünteti a Szolgáltatás nyújtását és a már kifizetett díjak nem téríthetőek vissza a Partner számára.

4. Felmondás

a) Rendes felmondás

A Felek bármelyike kezdeményezheti írásban az Egyedi Szerződés felmondását a Szerződésben esetlegesen kikötött határozott idő lejártát követően. A Szerződés felmondási ideje 30 nap, amely a felmondás kézhezvételének napján kezdődik.

b) Rendkívüli felmondás

Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva az alábbi esetekben:
• Partner az esedékes megbízási díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
• 60 napot meghaladó vis maior esete;
• Partner súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, de nem kizárólagosan tiltott direkt marketing tevékenység végzése esetén (az olyan felhívás is, mely a Partner saját rendelési csatornáin történő rendelés leadására kedvezmény, vagy bármilyen előny ígéretével buzdítja a fogyasztókat), illetve ha a Partner felhasználja a fogyasztók adatait marketing célú tevékenysége végzése céljából
• Partner olyan magatartása esetén, amely a Szolgáltató – illetve az egyes fogyasztók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, üzleti titkot sért, vagy magatartása folytán a Szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem elvárható;
• Felhasználó titoktartási kötelezettségének megszegése esetén;
• Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

A Szerződés a felmondás kézhezvételével egy időben megszűnik.

A Partner jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva, amennyiben a Szolgáltató nem biztosítja a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások rendelkezésre állását, vagy ha a Szolgáltató valamely más jogszabályban előírt követelményt megsért. Ilyen esetben a Partner ebből eredő kárát a Szolgáltató a jelen Szerződés szerint köteles megtéríteni.

8. Egyéb rendelkezések

1. Adatvédelem

a) A fogyasztók személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, Partnernek kötelezettsége saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznie. Az adatok Partner részére történő átadását követően kizárólag Partner felelős azok kezeléséért.
b) Szolgáltató és Partner önálló adatkezelőknek minősülnek, Szolgáltató fogyasztók rendeléskor megadott adatait hozzájárulásuk alapján továbbítja a Partnernek, aki kizárólag a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében használhatja fel őket.
c) Partner tartozik felelősséggel azért, hogy a részére átadott fogyasztói adatokat munkavállalói vagy alvállalkozói mind a Szolgáltató, mind a Partner adatkezelési szabályainak megfelelően kezeljék. Amennyiben azonban Partner munkavállalói vagy alvállalkozói ezen szabályokat megsértik, úgy az ebből eredő károk alól köteles mentesíteni mind a Szolgáltatót, mind a sérelemmel érintett fogyasztókat.

2. Szerzői jogok

A Szolgáltatás tárgyát képező Weboldal és Applikáció, valamint rendelési rendszer kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.
A rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-, audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció stb.) – ide nem értve a Partner által a rendszerbe rögzített, importált … stb. tartalmat – a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A rendszer egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatóak. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A rendszerben található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. Az engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogokat.

3. Üzleti titok

Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban közösen létrehozott, átadott üzleti terv, stratégia, tény, információ, megoldás vagy egyéb adat (függetlenül annak megjelenési formájától) …. stb. üzleti titok részét képezi.
Felek jelen Szerződés teljesítésével hozzáférhetnek olyan információkhoz – gazdasági, szervezeti, személyi, jogi adatokhoz -, amelyek a másik fél szempontjából bizalmas jellegűek és üzleti titoknak minősülnek (a továbbiakban e pontban: Bizalmas információ), ezen Bizalmas információkat harmadik félnek átadni vagy bemutatni csak a Felek közös megegyezése alapján, közösen elfogadott formában lehet.
Felek bármelyike által bizalmasnak minősített információk köre nem terjed ki olyan információkra, amelyek:
– a másik fél cselekedete vagy mulasztása hiányában is köztudottak voltak vagy köztudottá válnak, vagy
– már tudomásra hozatalt megelőzően jogszerűen a másik fél birtokában voltak és azokat a másik fél sem közvetve, sem közvetlenül nem a tudomásra hozó féltől szerezte meg, vagy
– jogszerűen, tudomásra hozatali korlátozásoktól mentesen kívülálló fél közreműködésével jutottak a másik fél tudomására, vagy
– a másik fél által a jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegése nélkül, független módon lettek kidolgozva.

A titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig terheli.

4. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződés teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.
Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.
Vis maior esetén mindkét fél mentesül a Szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.
Vis maior esetében a Felek legkésőbb 1 munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről.

5. Kizárólagosság

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy szerződésük a Szolgáltatót megillető jutalékról szóló 65/2014. (III.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a közvetítői jutalékra azon szerződések után is jogosult, amelyeket a Szolgáltató által közvetített és ily módon a Szolgáltató kizárólagossági jogával érintett ügyfélkörhöz tartozó féllel Partner jelen szerződés időbeli hatálya alatt és az azt követő 2 éven belül a Szolgáltató közreműködése nélkül közvetlenül kötött meg Partner. A Szolgáltató által közvetített ügyfélnek az fogyasztó minősül, aki jelen szerződés aláírását követően a Szolgáltatón keresztül rendelt meg a Partner által jelen szerződés szerint visszaigazolt szolgáltatást.

9. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás

1. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalanul értesítsen, és teljes körűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy könyvelt levélpostai küldemény, illetve elektronikus levél útján, a másik Fél Szerződésben meghatározott elérhetőségére juttatják el. Az e-mail, vagy sürgős esetben sms útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem igazolja – az elküldés napján és időpontjában tekintendő kézbesítettnek.
3. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan volna, úgy az a többi rendelkezését nem érinti. Amennyiben a jelen Szerződés bármely részének érvénytelenségét a bíróság megállapítja, a jelen Szerződés valamennyi többi feltétele és rendelkezése ettől függetlenül hatályban marad, feltéve, hogy a Felek jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. A Felek minden elvárható intézkedést megtesznek azért, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek.
4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.
5. Jelen Szerződésben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

Jelen ÁSZF 2022.06.01 napjától hatályos.

Caterer Name kínálata

A feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák.

Szendvicsek: 3 db/fő
Tepertős (Mangalica tepertőkrém, marinált káposzta, mustármag)
Körözöttes (juhtúrós házi körözött, sült kápia paprika, lángolt kolbászmorzsa, snidling)
Tojáskrémes (könnyű tojáskrém, gyöngyhagyma palást, lágy fürjtojás)
 
Mártogatók: 1 db/fő
Kolbászkrém, Zöldborsókrém, Tojáskrém
(Választható zöldséghasábbal, grissinivel, snack kolbásszal)
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel (1 db/fő)
(laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Granini narancslé (1 db/fő)
Ásványvíz (1db/fő)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)

KicsiZso Ajánlatok

HETI MENÜ (03.23. – 03.27.)

Hétfő

  • Currys zöldségkrémleves (GM/LM)
  • Tejszínes-gombás fusilli, bélszín csíkokkal


Kedd

  • Karfiolleves (GM/LM)
  • Holstein csirke, jázminrizzsel (GM/LM)


Szerda

  1. Csülkös bableves
  2. Grillezett camembert, salátával (GM)


Csütörtök

  • Gombaleves
  • Rakott kelkáposzta


Péntek

  • Mentás zöldborsókrémleves (GM) –
  • Citrusos halfilé, kuszkusz (LM)


Leves + főétel: 1350 Ft
Csak leves: 650 Ft
Csak főétel: 950 Ft 

A kiszállítás díja: 500 Ft. 
3.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás.