Adatkezelési tájékoztató

Kelt, Budapest, 2018. április hó 1. napján

Az Ordit Hungary Kft (a továbbiakban: „Ordit”) mint a www.ordit.hu és a www.rendezvenyhelyszinek.ordit.hu domain nevek alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett tevékenységére Adatkezelési Szabályzatot alkalmaz az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) (továbbiakban Rendelet) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek való megfelelés céljából.


Az Ordit (adatkezelő) adatai

Székhely                                1096 Budapest, Haller utca 23-25. C. ép. 1. em. 13.

Adószám                                25059317-2-43

Cégjegyzékszám                    Cg. 01 09 197355

Képviselő                               Szendrényi Péter

Postázási cím                         1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29.A. Ü-1.

E-mail                                    [email protected]

Telefon                                   +36 70 678 8910

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. Bevezetés

Az Ordit kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 1. A Szabályzat célja
  • A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az Ordit adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.
  • A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Ordit általi igazolására szolgáljon.
 2. A Szabályzat hatálya
  • E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok az Ordit általi kezelésére terjed ki.
  • Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
  • A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
 3. Fogalom meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
 1. Adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján
  • A hozzájárulást érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel kell kérni.
  • Hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett az Ordit internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az Érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
  • A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.
  • Különböző célok érdekében végzett adatkezelési tevékenység esetén minden célra megkülönböztethető módon kérjük az Érintett hozzájárulását. Az Érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
  • Az Ordit nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
  • A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
  • Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  • Az Ordit általános Adatkezelési Szabályzatát a honlapján elérhetővé teszi az Érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az Érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen Adatkezelési Szabályzatot a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé tesszük a regisztráció folyamatánál.
  • A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az Érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg.
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
  • A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
  • Az Ordit munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
   1. név
   2. születési név,
   3. születési ideje,
   4. anyja neve,
   5. lakcíme,
   6. állampolgársága,
   7. adóazonosító jele,
   8. TAJ száma,
   9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
   10. telefonszám,
   11. e-mail cím,
   12. személyi igazolvány száma,
   13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
   14. bankszámlaszáma,
   15. online azonosító (ha van),
   16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
   17. munkakör,
   18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
   19. fénykép,
   20. önéletrajz,
   21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
   22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
   23. a munkavállaló munkájának értékelése,
   24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
   25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa,
   26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
   27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
   28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
   29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
   30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat.
  • Betegségre, szervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
  • A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az Ordit munkaügyi feladatokat ellátó adatfeldolgozója.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
  • Az Ordit munkavállalóinak munkaszerződése tartalmazza, hogy a munkavállalóknak ismernie kell az Adatvédelmi Szabályzatot, alkalmazniuk kell azt munkavégzésük során, a személyes adatok kezelésére titoktartási kötelezettséget kell vállalniuk. A munkavállalókat a munkaszerződés megkötésekor tájékoztatjuk, hogy saját személyes adatait az Ordit -mint munkáltató- kezeli, és adatfeldolgozó (könyvelőiroda) részére átadja.
 2. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
  • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, szakmai önéletrajz, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
  • A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az Érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
  • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettje az Orditnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők és aki jelentkezését, pályázatát visszavonta, személyes adatait az Ordit törli.
 3. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
  • Ha a Ordit e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
  • A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
  • A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
  • Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
  • Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
  • Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
  • Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
  • Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
  • A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az Érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
 4. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Az Ordit által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát az Ordit megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 8. pont rendelkezései irányadók.

 1. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
  • A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
  • A munkaköri feladatként az Ordit nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja az Ordit, a regisztráció során az Orditra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor az Ordit köteles kezdeményezni azok törlését.
  • A munkavállaló munkahelyi internet használatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és jogkövetkezményire a 8. pont rendelkezései irányadók.
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 1. Szerződő Partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
  • Az Ordit szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: az Ordit ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  • Az Érintett természetes személlyel az adatkezelésről szóló tájékoztatás az Általános Szerződési Feltételekben történik.
 2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
  • A jogi személyeket is természetes személyek képviselik, és az egyéb kapcsolattartóik is természetes személyek – az ő személyes adataik kezelésére vonatkoznak az adatvédelmi szabályok.
  • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
  • A személyes adatok kezelésének célja: az Ordit jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az Érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
  • A jogi személy szerződő partnerek az Ordittal kötött szerződésben rögzítik, hogy természetes személy képviselői írásos hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az Ordit kezelje. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
 3. Adatkezelés az Ordit weboldalán
  • A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató Érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt valamennyi feltételt, és hozzájárulnak személyes adatainak kezeléséhez.
  • Az Ordit által működtetett weboldalon történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Weboldalon történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
  • Az Ordit a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a weboldalon regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját (jelszó).
  • Az Ordit számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Ordit adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az Ordit IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
  • A Ordit az Érintettek bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetése esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, nem gyűjt és nem tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító Stripe (www.stripe.com), illetve az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. kezeli.
  • A weboldalon bankkártyával (Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay) történő rendelés leadása esetén a minimum fizetendő összeg 175 Ft.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.
 • A weboldalon az Adatkezelési Szabályzat elérhetőségét link mutatja.
 • Az Adatkezelő által használt központi ügyféladatbázis, ügyféladat-tárolás és -kezelés: MiniCRM Zrt. (Székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., Telefon: +36 (1) 999 – 0402, Email: [email protected], Weboldal: https://www.minicrm.hu, Tárolt adatok: név, email cím, telefonszám, megkeresések, ajánlat, szerződés, archivált emailek) Műveletek: központi ügyféladatbázis, feladatkezelés, számlázás, rendelések kezelése, hírlevél küldés
 1. Regisztráció az Ordit honlapján
  • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cím, online azonosító (jelszó).
  • A személyes adatok kezelésének célja:
   1. a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése,
   2. a megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása az Érintett által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló éttermi szolgáltató (ügyfél) részére,
   3. a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése,
   4. kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás elektronikus, telefonos, SMS megkereséssel,
   5. tájékoztatás az Ordit termékeiről, szolgáltatásairól, Általános Szerződési Feltételeiről, akcióiról,
   6. reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető,
   7. a honlap Felhasználási Tájékoztatója.
   8. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet általa történő bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
  • Az Érintettnek a megrendelés során lehetősége van elmentenie szállítási címét annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés. Továbbá lehetősége van a Profiljában több, egymástól eltérő szállítási címet rögzíteni.
  • Intézményi, céges és egyéb szervezeti Partnereink által megjelölt személyek (Kedvezményezettek) személyes adatait a munkáltató nem bocsátja az Ordit rendelkezésére. Ebben az esetben az Ordit anonim előregisztrációt végez, majd ezt követően a Kedvezményezettek -mint Érinettek- az Ordit honlapján véglegesítik regisztrációjukat. Ezután tudják igénybe venni az Ordit szolgáltatásait.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Ordit IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
  • A Weboldalon történő adatmegadásra életévüket betöltött személyek jogosultak.
 2. Regisztráció Facebook fiók segítségével
  • Az Érintett saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó Érintett neve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).
  • Az adatkezelés célja az Érintett regisztrációjának, illetve későbbi, Facebook profillal történő belépésének biztosítása.
  • Facebook összekapcsolás esetén az Érintett engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben az Érintett Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során az Érintettnek külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.
  • Amennyiben Érintett szeretné megszüntetni a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.
 3. Profil
  • A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Érintett Profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
   • az Érintett regisztráció során megadott adatai,
   • az Érintett korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatok: melyik Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló ügyféltől történt a rendelés, a rendelt Áru megnevezése és értéke.
  • Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Profilt, amennyiben Érintett a regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Profiljába, és az Érintettnek a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Profilját ne töröljék.
 4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
  • A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet általa történő bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A feliratkozás során az Adatkezelési Szabályzat egy linkkel elérhető. A hírlevéről az Érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, és/vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó Hírlevélre vonatkozó adatát az Ordit haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli az Érintett Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását adatbázisából és az Érintettnek a továbbiakban hírlevelet nem küld.
  • Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a Hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a Hírlevelekre vonatkozó nyilvántartásból törli haladéktalanul az Érintettet, egyebekben az Érintett által igénybe vett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az Érintett adatait.
  • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
  • A személyes adatok kezelésének célja:
   • Hírlevél küldése az Ordit termékeiről, szolgáltatásairól, akciókról és promóciókról.
   • Reklámanyag küldése
  • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Ordit IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 5. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Ordit Facebook oldalán
  • Az Ordit termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
  • A Ordit Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
  • Az Ordit Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Ordit nem kezeli.
  • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
  • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Ordit előzetes értesítés nélkül kizárhatja az Érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
  • Az Ordit nem felel a Facebook Érintettek által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Ordit nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 6. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
  • Ha a Ordit ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az Érintett  természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési  hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.
  • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Ordit IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.
 7. Direkt marketing célú adatkezelés
  • Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
  • Az Ordit által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító (jelszó).
  • A személyes adatok kezelésének célja az Ordit tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
  • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Ordit ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Ordit IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
  • A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető. Melyet Érintett kattintással fogad el.
 8. Felmérésre történő feliratkozás

Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban elérhető felmérésre szolgáló kérdőív kitöltése során az Érintettnek lehetősége van személyes adatait megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő a jövőben is megkereshesse az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó felmérésekkel, kérdőívekkel. A feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: keresztnév; e-mail cím.

 1. Kapcsolattartás

Érintettekkel való kapcsolattartás során személyes adataikat használjuk.

Érintett kéréseit az Ordit Hungary Kft e-mail címén, levelezési címén vagy telefonon teheti meg, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával (név, e-mail cím, telefonszám).

 1. Adattovábbítás

A Weboldalon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő az Érintett Regisztráció során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat – Érintett neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – átadja annak az ügyfélnek (éttermi szolgáltatónak), amelytől az Érintett a Weboldalon elérhető szolgáltatást meg kívánja rendelni. Az Ordit és az ügyfél közötti szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ügyfél az átadott adatokat nem jogosult a megrendelés teljesítésén kívüli célokra felhasználni, valamint harmadik személynek továbbadni. Ezen továbbadott személyes adatok további biztonságos kezelése az ügyfél felelőssége.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok ügyfél részére történő átadását követően ezen adatok ügyfél általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az Érintett az ügyfél adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a ügyfél honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

 1. Látogatói adatkezelés az Ordit honlapján – A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – sütik (cookie-k)
  • A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyek a Weboldal használata során generálódnak és a meglátogatott honlap a technikai folyamatok automatikus eredményeként helyez el az Érintett számítógépén, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal legsűrűbben nézett, népszerű területei. A cookie-k további célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, az Adatkezelő a weboldal-élményt az Érintett igényei szerint is alakítsa.

A cookie-k alkalmasak a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések, a szabályainkat sértő, illetve a szolgáltatásunkat hátrányosan érintő tevékenységek kiszűrésére.  Az adatokat az Adatkezelő a weboldal forgalmának statisztikai elemezésére (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak), a statisztikai adatok (harmadik személy részére) továbbítására, az adatokat összesítése után, anonim módon történő nyilvánosságra hozatalára, illetve az Érintett jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

A sütiknek számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el az Érintett eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg az Érintett le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak az Érintett engedélyével lehet az Érintett eszközén elhelyezni. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például az Érintett számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), az Érintett által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan az Érintett a weboldalra látogatott, valamint az Érintett által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.Ezen adatok egyéb személyes Érintetti adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az Érintett ezen adatok alapján közvetlenül nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá.

 • Az Ordit honlapjának első felkeresésekor az Érintett rövid összefoglaló tájékoztatást kap az Érintett a hozzájárulását nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütik használatáról, és egy linken keresztül utalnunk a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 • Az Ordit biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Ordit mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 • A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Regisztráció során az Érintett figyelmeztetést kap és konkrét arra irányuló beleegyezését adja, hogy szolgáltatásunk használata során a honlapunkon cookie-kat használunk.
 • Az Ordit honlapjának regisztráció nélküli látogatóját is figyelmeztetjük arra, hogy oldalunk sütiket alkalmaz, és kérjük hozzájárulását ehhez.
 • Oldalunkon az Érintetteknek lehetőséget adunk arra, hogy egy ponton úgy döntsön, a továbbiakban nem járul hozzá a cookie-k alkalmazásához.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. A cookie-k kikapcsolása esetén elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal Érintett élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.
 • Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
  • Az Ordit jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
  • A személyes adatok címzettjei: az Ordit adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 2. Kifizetői adatkezelés
  • Az Ordit jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon Érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Ordit kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
  • A személyes adatok címzettjei: az Ordit adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 
 
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 1. Adatbiztonsági intézkedések
  • Az Ordit valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
  • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
  • Az Ordit a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A titoktartási kötelezettség magában foglalja azt is, hogy az ügyintéző nem hagyja elől, mások által megtekinthetően a feldolgozásra váró személyes adatokat tartalmazó iratokat, bizonylatokat. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Ordit jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
  • Az Ordit az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.
  • Az Ordit az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
  • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • Az Ordit a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
 • A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
 • Az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét az Ordit zárható helyiségben biztosítja.
 • Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor Érintett a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja az Ordit oldalát, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Érintett nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.
 • Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
 • Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
A SZEMÉLYES ADATOK ADATFELDOLGOZÁSA
 1. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 2. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából (az Adatkezelő nevében) eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
 3. könyvelő, munkavállalók munkaügyi adminisztrációjának végzésére, valamint az Érintettek számára kiállított számlák kezelésére
 4. ügyvéd, a jogi ügyek intézésre,
 5. hírlevél-szolgáltató a hírlevél-küldéshez kapcsolódó levelezőrendszer biztosítására,
 6. tárhely-szolgáltató a regisztrációs adatbázis tárolására.
 7. fizetési lehetőséget biztosító cégek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosítását követően tájékoztatja az Érintetteket.

 1. Adatfeldolgozói garancianyújtás
  • Az Ordit adatfeldolgozóinak garantálniuk kell – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében –, hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
  • Az Adatfeldolgozó tevékenységük során biztosítják, hogy az Érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az alkalmazandó Titoktartási nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 3. számú Melléklete tartalmazza.
  • Az adatfeldolgozók megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkeznek, az adatkezelés jogszerűségének és az Érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállalnak.
  • Az adatkezelők az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai feltételeivel rendelkeznek.
  • Az Ordit által megbízott adatfeldolgozók vállalják, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
 2. A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
  • Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
  • Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
  • Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az Érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
 3. Az adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
  • Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.
  • Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az Érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
  • Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
  • További adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe[1]. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Az adatfeldolgozóknak vezetniük kell a más adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységük nyilvántartását.

 • Együttműködés az Adatkezelővel:
 1. a) Az adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az Érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
 2. b) Az Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
 3. c) Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
 4. d) Az adatfeldolgozónak az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül be kell jelentenie az adatkezelőnek.
 1. Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei
  • Az Ordit –mint megbízó- az adatfeldolgozási tevékenységre írásbeli szerződést köt.
  • Az általános szerződési feltétel tartalmát a másik féllel a szerződéskötést megelőzően meg kell ismertetni, és azt a másik félnek el kell fogadnia.
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
 1. Az adatvédelmi incidens fogalma
  • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
  • A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
 2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
  • Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Ordit vezetőjének feladata. Rendszerünket alkalmassá tesszük arra, hogy a személyes adatokhoz sérülése, elvesztése esetén az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.
  • Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
  • Az Ordit munkavállalói és adatfeldolgozói kötelesek jelenteni az Ordit vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
  • Adatvédelmi incidens bejelenthető az Ordit központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő Partnerek, Érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
  • Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Ordit vezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal Érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
 • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
 • Magas kockázatot jelentő adatvédelmi incidens esetén adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst. A bejelentéstől el lehet tekinteni, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:
 1. az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 2. Adatkezelő neve, elérhetősége
 3. az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 4. a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.
  • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.
 5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
  • Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 1. a) az Érintett személyes adatok körét,
 2. b) az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát,
 3. c) az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 • A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
 1. Részletes tájékoztatás az Érintett jogairól
  • Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik (Rendelet 13. cikk)
  • Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. c) a személyes adatok tervezett kezelésének, az adattovábbításnak a célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 4. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 • A 38.1.1.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az Érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 • A 38..1.1-3. pontok nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az Érintett már rendelkezik az információkkal.
 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg (Rendelet 14. cikk)
  • Ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg, az adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;
 2. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. d) az Érintett személyes adatok kategóriái;
 4. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 • A 38.1.2.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. c) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 • Az adatkezelő a 38.1.2.1. és 38.1.2.2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 1. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. b) ha a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő célról és a 38.1.2.2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 • 1.2.1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 1. a) az Érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
 • Az Érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
  • Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, megjelölve a helyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
  • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat részben vagy egészében, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll:
 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja („indoklás nélküli” visszavonás);
 3. c) az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az 38.4.1. és 38.4.2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintettet a nyilvántartásából.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
  • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza (zárolja) az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
  • Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog 38.7.1. pont szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Az adathordozást követően Adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az Érintett úgy rendelkezik, hogy már kizárólag az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ellenkező esetben az Adatkezelő az eredeti feltételek mellett tárolhatja az adatokat.
 • Adatkezelő az új adatkezelő adatkezeléséért felelősséget nem vállal.
 • E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 • A 38.7.1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • A tiltakozáshoz való jog Rendelet 21. cikk)
  • Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  • Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  • Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
  • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
  • Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
  • Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  • Az 38.9.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 1. a) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • A 38.9.2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 • A 38.9.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
 • Korlátozások (Rendelet 23. cikk).
  • Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 1. a) nemzetbiztonság;
 2. b) honvédelem;
 3. c) közbiztonság;
 4. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. i) az Érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 • Az 38.10.1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 1. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. b) a személyes adatok kategóriáira,
 3. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. g) az Érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. h) az Érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
 • Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Rendelet 34. cikk)
  • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
  • Az 1. pontban említett, az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
  • Az Érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
  • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
  • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
  • Magyarországon a hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. ben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
  • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
  • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
  • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)
  • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
  • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
 1. Intézkedések az Érintett kérelme alapján
  • Az Orditnak, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
  • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
  • Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
  • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  • Az Ordit a rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az Érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedését díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 • Ha az Orditnak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására az Ordit ügyvezetője jogosult.

 1. Intézkedések a szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az Ordit valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

[1]                  Ez a kikötés teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel az Infotv. tervezet szerint. A Pp. 325.§ /1/ d) pontja szerint ennek megfelel, ha az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja. Nem jogi személy esetén 2 tanú alkalmazása szükséges.

Caterer Name kínálata

A feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák.

Szendvicsek: 3 db/fő
Tepertős (Mangalica tepertőkrém, marinált káposzta, mustármag)
Körözöttes (juhtúrós házi körözött, sült kápia paprika, lángolt kolbászmorzsa, snidling)
Tojáskrémes (könnyű tojáskrém, gyöngyhagyma palást, lágy fürjtojás)
 
Mártogatók: 1 db/fő
Kolbászkrém, Zöldborsókrém, Tojáskrém
(Választható zöldséghasábbal, grissinivel, snack kolbásszal)
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel (1 db/fő)
(laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Granini narancslé (1 db/fő)
Ásványvíz (1db/fő)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)

KicsiZso Ajánlatok

HETI MENÜ (03.23. – 03.27.)

Hétfő

 • Currys zöldségkrémleves (GM/LM)
 • Tejszínes-gombás fusilli, bélszín csíkokkal


Kedd

 • Karfiolleves (GM/LM)
 • Holstein csirke, jázminrizzsel (GM/LM)


Szerda

 1. Csülkös bableves
 2. Grillezett camembert, salátával (GM)


Csütörtök

 • Gombaleves
 • Rakott kelkáposzta


Péntek

 • Mentás zöldborsókrémleves (GM) –
 • Citrusos halfilé, kuszkusz (LM)


Leves + főétel: 1350 Ft
Csak leves: 650 Ft
Csak főétel: 950 Ft 

A kiszállítás díja: 500 Ft. 
3.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás.