Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató és adatai

Név: Ordit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C ép. I/13.
Cégjegyzékszám: 01-09-197355
Adószám: 25059317-2-43
Email: [email protected]
Központi telefonszám: +36 70 678 8910
Honlap: www.ordit.hu
(továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató az általa nyújtandó, alábbiakban részletezett szolgáltatásokat a www.ordit.hu és a www.rendezvenyhelyszinek.ordit.hu weboldalt és Ordit applikációt (továbbiakban: Weboldal/Applikáció) igénybe vevő személyek részére (továbbiakban: Felhasználó) a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján nyújtja.

Felhasználó a Weboldal és Applikáció használatával és/vagy rendelés leadásával elfogadja az itt foglalt felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melyről a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja annak hatályba lépése előtt 2 munkanappal. A korábbi Általános Szerződési Feltételeket az oldalon PDF formátumban elérhetővé tesszük.

Nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Felhasználó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

2. Szolgáltatás

2.1 A szolgáltatás

A Szolgáltató online szolgáltatásként a Weboldalán és Applikációban összegyűjtött különböző éttermek vagy egyéb éttermi szolgáltatást üzletszerű tevékenységként nyújtó partnerek (továbbiakban: Partner) termékeit (továbbiakban: Termék) a Felhasználó megrendelése alapján juttatja el saját vagy partneri futárszolgálat útján a Felhasználóhoz.

A szolgáltatáshoz tartozó, Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatás csomagokat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza, mely szolgáltatás csomagokat a mellékletben meghatározott eltérésekkel lehet igénybe venni.

Szolgáltató a Partnerek és a Felhasználók között kizárólag közvetítői tevékenységet végez oly módon, hogy a Felhasználó által a Weboldalon és Applikációban leadott megrendelést továbbítja a Partner felé, aki a megrendelés tartalma alapján elő- vagy összekészíti a Terméket és azt a Partner saját futára vagy a Szolgáltató futára által eljuttatja a Felhasználó részére.

A Weboldalon és/vagy Applikációban a Partnerek által meghatározott termékkínálat található meg a Partnerek által meghatározott minőséggel, árakkal és adatokkal, mely termékkínálat, minősége, árai, adatai bizonyos időközönként – az adott Partner döntése alapján – változhatnak, mely változásokért a Szolgáltató semmi nemű felelősséggel nem tartozik.

2.2. A szerződés létrejötte Szolgáltató és Felhasználó között

Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a természetes személy Felhasználó között a Ptk. 6:293. § – 6:301. § szerinti közvetítői szerződés jön létre, mely alapján a Szolgáltató a Felhasználó által a Weboldalon és/vagy Applikációban leadott megrendelést továbbítja a Partner felé, aki a megrendelés tartalma alapján elő- vagy összekészíti a Terméket és azt a Partner saját futára vagy a Szolgáltató futára által eljuttatja a Felhasználó részére. Felek között a regisztrációval jön létre jelen szerződés.

Jogi személy felhasználó (továbbiakban: Vállalkozás) és a Szolgáltató jelen ÁSZF-en kívül egyedi, tartós közvetítői szerződést köt egymással írásban, melynek feltételeit jelen ÁSZF-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Ez esetben a jelen szerződés az egyedi, tartós közvetítői szerződés megkötésével jön létre a Szolgáltató és a Vállalkozás között. Vállalkozás munkavállalóira a rendelések leadása során a jelen ÁSZF-ben foglalt, Felhasználókra vonatkozó feltételek megfelelően alkalmazandóak.

2.3. A szerződés a Felhasználó és a Partner között

A jelen közvetítői szerződés alapján a Felhasználó és a Partner között jön létre a megrendelt Termék összekészítésére, megfelelő becsomagolására és kiszállítására szóló szerződés, mely akkor jön létre, amikor a rendelés leadását követően az elektronikus visszaigazolás megérkezik a Partnertől a Szolgáltatóhoz.

A Felhasználó és a Partner között létrejött szerződés alapján Partner felel az alábbiakért:
• Weboldalon/Applikációban megjelenő kínálat aktualitása (elérhetőség, ár, minőség)
• Termék el- és összekészítése, megfelelő becsomagolása
• allergének, intoleranciát okozó anyagok, élelmiszer-színezékek, édesítőszer, hozzáadott cukor feltüntetése az adott Termékeknél
• tájékoztatás az adott élelmiszer összetevőiről, tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről, melynek eleget tehet a Weboldalon/Applikációban, illetve a kézbesített Termék csomagolásán
• egyéb, jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettség a Termék kapcsán.

Fentieknek megfelelően a Partner köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatokat közölni a Szolgáltatóval a honlapon való megjelenést megelőzően, továbbá változás esetében haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. Az adatközlés jogszerűségéért, teljességéért és valóságáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató felelőssége kizárólag a Partner által megfelelő formában megküldött adatok pontos megjelenítésére terjed ki.

Felhasználók panaszainak kezelése a Partner felelőssége, figyelembe véve a jelen ÁSZF panasz kezelésre vonatkozó rendelkezéseit.

Felhasználó a kiszállított Termékekkel kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Terméket értékesítő Partnerhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni.

2.4. A Szolgáltatás használatának követelményei

a) Személyek: A szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, továbbá gazdálkodó szervezet törvényes képviselője útján veheti igénybe. A természetes személy Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, melyet a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni.

b) Eszközök és technikai feltételek: Szolgáltatás igénybevételéhez kompatibilis eszközök, széles sávú internet-hozzáférés (minimum 3Mbit/s letöltési sebesség), valamint az alábbiak szükségesek:
• Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome vagy más kompatibilis internet böngésző 30 napnál nem régebbi vagy legújabb verziója
• aktív felhasználónév, valamint az ahhoz tartozó jelszó
• vírus védelmi szoftver
Mobil applikáció esetén szükséges az Ordit applikáció letöltése az App Store-ból, Play Áruházból, Huawei AppGalleryből.
A Szolgáltatás igénybevételéhez időről időre frissítéseket igényelhetnek.
A fentiekben felsorolt tényezők befolyásolhatják a szolgáltatás használatát.
Fentieken túl a Szolgáltatás használata feltételezi a Felhasználó az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

c) Használat korlátozása: A Szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek által, illetve a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy a vonatkozó jogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig megengedett célokra használható. Ha a Szolgáltatás Felhasználó általi használata vagy egyéb magatartása szándékosan vagy véletlenül veszélyezteti az Szolgáltató képességét a Szolgáltatás vagy egyéb rendszerek biztosítására, a Szolgáltató jogosult minden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és az Szolgáltató rendszereinek védelme érdekében, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését beleértve. A korlátozások ismételt megszegése a Felhasználó részére nyújtott Szolgáltatás megszüntetéséhez vezethet.

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Regisztráció

A Weboldalon/Applikáción keresztül igénybe vehető Szolgáltatások kizárólag regisztrációval létrehozott felhasználói fiókkal (továbbiakban: Fiók) vagy Facebook fiókkal történő regisztrációval érhetőek el.

Vállalkozás és Szolgáltató között létrejött egyedi, tartós közvetítői szerződés alapján a Szolgáltató a Vállalkozás munkavállalói előregisztrációját automatikusan létrehozza a jogi személy Szolgáltató között létrejött egyedi, tartós közvetítői szerződés megkötését követően, a munkavállalók az előregisztrációval létrehozott profilt a Szolgáltató által a megadott munkavállalói email címekre megküldött link útján érhetik el, ahol a regisztrációt a szükséges adatok megadásával a munkavállalók végzik el, és ezt követően válnak jogosulttá a rendelésre. Vállalkozás munkavállalóira a rendelések leadása során a jelen ÁSZF-ben foglalt, Felhasználókra vonatkozó feltételek megfelelően alkalmazandóak.

Felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját a szükséges mezők bepipálásával.

Felhasználó a Honlapra történő regisztráció során köteles megadni az alábbi adatokat:
– név
– e-mail cím
– telefonszám
– jelszó
– szállítási cím.
A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ, melyet köteles gondosan megőrizni.

Facebook összekapcsolás esetén a Felhasználó engedélyezi a következő, Facebookon megadott adataihoz a hozzáférést: nyilvános profil adatok, e-mail cím és ismerősök listája.

A Felhasználó elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.
A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

A Felhasználó a fenti adatok megadásával feljogosítja a Szolgáltatót azok tárolására. A Felhasználó jogosult a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosítani.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben a Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Felhasználó a Weboldalon/Applikációban történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkról, továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevélben értesítse őt kereskedelmi jellegű ajánlatairól, egyéb rendezvényeiről. Felhasználó a hírlevélben található linken a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Honlap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó Fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni.

A regisztráció önkéntes, Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti, amely a Szolgáltatóval létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A Fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé.

Felhasználó jogosult a Fiók törlésére a Szolgáltató részére megküldött, törlési kérelem tartalmú emaillel, mely esetben a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződés a Fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.

3.2. Rendelés leadása

Felhasználó regisztrált Fiókján keresztül elektronikus úton tud leadni rendelést a Weboldalon/Applikációban felsorolt Partnerek kínálatából.

A rendelés leadását megelőzően kiszállítási címet kell kiválasztani (beírni vagy Google helymeghatározási szolgáltatással jelölni), ez határozza meg a választható Partner kínálatot. Kiszállítási cím választására akkor is lehetőség van, ha a Felhasználó nem bejelentkezve használja a Weboldalt/Applikációt, de rendelés leadása nem lehetséges ily módon.
Szolgáltató a Google helymeghatározási szolgáltatásainak megfelelő működésével, a helymeghatározás pontatlanságával kapcsolatos károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

Felhasználó bármelyik, a Weboldalon/Applikációban feltüntetett Partnert választhatja, azonban a Partnerek elérhetősége (nyitva tartása) Partnerenként változhat. Mindegyik Partner esetében kiírásra kerül, hogy az adott Partner milyen legkorábbi időpontra tudja vállalni a kiválasztott Termék elkészítését, melyet a Felhasználó a megadott idősávokból tudja kiválasztani a rendeléskor.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállítási idő tekintetében tekintettel arra, hogy a megjelölt kiszállítási idősávok becsült adatok, melyet a Partner ad meg, továbbá egyéb körülmények is befolyásolhatják a kiszállítást (időjárás, forgalom, technikai probléma…stb.).

A Felhasználó a Weboldalon/Applikációban található Partner kínálatból szabadon állíthatja össze a Kosarat. Egy rendelés során csak egy Partnertől lehet rendelést leadni.

A Partner határozza meg a minimális rendelési értéket, valamint a kiszállítási díjat, kivéve a Szolgáltató saját kiszállítási szolgáltatása (továbbiakban: Ordit Delivery) esetén. A minimális rendelési érték és a Partner által meghatározott kiszállítási díjak Partnerenként eltérhetnek. A minimális rendelési értékbe a kiszállítási díj és a borravaló összege nem számít bele. Kedvezményes ár esetén a kedvezmény mértéke a minimális rendelési értékbe nem számít bele.

A Kosár összeállítását követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a Weboldal/Applikáció a Felhasználót automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. A Felhasználó itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (kiszállítási cím, kiszállítási, vagy átvételi időpont, személyes adatok és telefonszám, továbbá megjegyzést tehet a futárnak), valamint kiválasztja a fizetés módját, illetve jelezheti ÁFA-s számla igényét, továbbá felhasználhatja a kuponját.

A rendelés összegző oldalon a „Rendelés leadása” gomb lenyomásával a Felhasználó leadja a rendelést. A rendelés leadását követően a Szolgáltató a Weboldal/Applikáció segítségével automatikusan eljuttatja a rendelés adatait a Partnerhez.

A Szolgáltató a rendelés leadása és a Partner által történt visszaigazolást követően e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait a Felhasználó részére, mely email tartalmazza a rendelés adatait, a kiválasztott fizetési opciót, a kiszállítási címet, a kiválasztott kiszállítási időt, kiszállítási díjat és a végösszeget. Ugyanezen adatok a Fiók „Rendeléseim” menüpontjában is megtalálhatóak.

A 2.2. pontban foglalt közvetítői szerződés akkor jön létre, amikor a Partner által megküldött elektronikus visszaigazolás megérkezik a Szolgáltatóhoz.

Minden Partnernél megjelenítésre kerül, amennyiben a kiszállítás az Ordit Delivery szolgáltatás útján történik. Szolgáltató kizárólag akkor felelős a kiszállításért, amennyiben az az Ordit Delivery szolgáltatás útján történik, Partner által történő kiszállításért nem vonható felelősségre.

3.3. Fizetés, számlázás

A Rendelés összegző oldalon a „Rendelés leadása” gomb lenyomását követően a Weboldal/Applikáció automatikusan átirányítja a Felhasználót a kiválasztott fizetési módnak megfelelő felületre (továbbiakban: Online fizetés), kivéve a készpénzes fizetési mód választása esetén.

Vállalkozás munkavállalója a rendelés leadásakor saját profilján külön fizetési lehetőségként jogosult választani olyan fizetési opciót, mely a Vállalkozás keretösszegének terhére történő fizetéssel valósul meg. A Vállalkozás, illetve Vállalkozás munkavállalója által leadott rendeléshez kapcsolódóan a Szolgáltató jogosult szolgáltatási díjat felszámítani. A fizetendő szolgáltatási díj a Vállalkozás részére az elszámolási időszakot követően kiállított, összesített számlán kerül feltüntetésre. A szolgáltatási díj összege 1,99%+ÁFA, amelynek számítási alapja az elszámolási időszakban leadott megrendelések nettó összege.

Készpénzes fizetési mód választása esetén a Felhasználó a Termékek átvételekor készpénzben fizeti meg a Rendelés ellenértékét a futár részére. Ordit Delivery kiszállítás esetén nem lehet készpénzes fizetési módot választani.

Online fizetési mód esetén a Rendelés akkor minősül leadottnak és a Szolgáltatónak akkor áll módjában befogadni, valamint a Partner felé továbbítani, ha a Kosár végösszege és a kiszállítási díj megfizetésre került, azaz a fizetés sikeres volt. A fizetés sikerességéről a Felhasználó rendszerüzenetet kap a Szolgáltatótól.

A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Weboldalon/Applikációban lehet kedvezményt igénybe venni, azonban ott bármely elérhető Partnertől történő Rendelés esetén felhasználható. A Weboldalon/Applikációban felhasználható százalékos, vagy fix összegű kuponok, mint azonnali árengedményre jogosító kedvezmények kizárólag online fizetési mód (bankkártya, SZÉP kártya) igénybevétele esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze. Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendelés törlésére vagy a felhasználói Fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, alkalmazás, Facebook oldal) érhető el.

A Felhasználónak akkor van lehetősége a SZÉP kártyás fizetésre, ha a Szolgáltató és a Partner azt lehetővé teszi és az adott Termék megfelel a SZÉP rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeknek.

A Szolgáltató a Felhasználó bankkártya adatait és SZÉP kártya adatait nem rögzíti, és nem tárolja. Az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően a kártyaadatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá, azokat kezelni kizárólag a fizetési szolgáltatók jogosultak.

Amennyiben sikertelen az Online fizetés, úgy Szolgáltató azonnal jelzi a Weboldalon/Applikációban a Felhasználó részére. Más fizetési mód választásával, vagy a fizetéshez szükséges adatok leadásával a Rendelés újra leadható.

Az Online fizetésre a fizetési szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadó. Az Online fizetéshez a böngészőnek támogatnia kell az SSL titkosítást. 

A Felhasználó által megrendelt Termékekről és a kiszállítási díjról a rendelés leadását követően a Szolgáltató állítja ki a nyugtát, illetve Partner megbízásából, helyette és nevében számlát állít ki és küld meg emailen Felhasználó részére. Ordit Delivery kiszállítási szolgáltatás esetén a kiszállítási díjról a Szolgáltató állítja ki a nyugtát, illetve számlát.

Online fizetési módok választása estén a Szolgáltató a Partnerrel kötött külön szerződés alapján jogosult és köteles a közvetített szerződés Felhasználó részéről történő teljesítésének (díjfizetés) elfogadására. A teljesítés elfogadására oly módon kerül sor, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval szerződött fizetési szolgáltatón keresztül fizeti meg a Rendelés szerinti teljes összeget, amely a Partner felhatalmazása alapján a Szolgáltató bankszámláján kerül jóváírásra. A Felhasználó által a Partner Termékeinek értékesítésével (adásvételével) összefüggésben teljesített, valamint a Partner által történő szállítás esetén a kiszállítási díjjal kapcsolatos kifizetéseit a Szolgáltató a Partnerek nevében és javára szedi be.

Online fizetés esetén, ha a Felhasználó a Rendelést közvetített szerződés létrejötte előtt, vagy a Rendelés leadását követő 5 percen belül lemondja, úgy a Szolgáltató visszautalja a Felhasználónak az összeget és a Rendelés törlésre kerül. Azon a Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Felhasználónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, a Fogyasztót bármikor megilleti a Rendelés visszavonásának joga, illetve a közvetített szerződés teljesítésétől (kiszállítás) számított 14 napon belül elállhat a közvetített szerződéstől, mely esetben a Szolgáltató visszautalja a Felhasználónak az összeget.

A SZÉP-kártyás fizetés igénybevétele során a Rendelés lemondásakor a Szolgáltató a SZÉP-kártya szolgáltató felé igazolja a Rendelés lemondását és a levont összeget visszahelyezteti SZÉP kártya kibocsátó bankon keresztül.

Rendelés visszavonása vagy Rendelés törlése esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy online fizetett összeg Felhasználó számlájára történő visszaérkezésének időpontja függ a Felhasználó bankszámláját, vagy SZÉP kártya számláját kezelő pénzintézettől, figyelembe véve a banki nyitva tartást is. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az összeg zárolása, levonása esetén a zárolt, vagy levont összeg az adott pénzintézet mindenkori hirdetménye szerinti időtartamot követően szabadul fel, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.4. Rendelés módosítása, lemondása

A Felhasználót a rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Szolgáltató nem küld visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadása után számított 30 percen belül.

A Felhasználónak a rendelés, így az előrendelés visszavonására akkor van lehetősége, ha a Rendelés befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg a Partnertől a Szolgáltatóhoz, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított 5 percig.

Azon Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Felhasználónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van (nem tartoznak ide különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek (ételek) termékek), a közvetített szerződés létrejöttéig bármikor megilleti a Rendelés (az ajánlat) visszavonásának joga. A közvetített szerződés teljesítése (kiszállítás) után a Felhasználó 14 napon belül tett nyilatkozatával elállhat a közvetített szerződéstől, amennyiben őt az Fvkr. 20. §- szerint elállás illeti meg.

A Fogyasztó az elállási jogát az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával tudja gyakorolni a [email protected] email címre történő küldéssel.

Abban az esetben, ha Partner az elállási nyilatkozatban foglaltaknak helyt ad, és szükség esetén a Felhasználó a Terméket visszaküldte, így Partner a Felhasználó részére történő visszatérítés mellett dönt, úgy erről köteles a Szolgáltatót értesíteni, a Szolgáltató pedig köteles Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket – azaz a kiszállítási díjat – is a Felhasználó részére visszatéríteni.

Szolgáltató a visszatérítés jogosságát, vagy annak esetleges elutasítását nem vizsgálja. Szolgáltató a visszatérítést a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti a Felhasználó részére.

Amennyiben a Szolgáltató már elszámolt a Partnerrel a Rendelés értékével, úgy a visszatérítés a Partner kötelezettsége.

Rendelés módosítására csak addig van lehetősége a Felhasználónak, ameddig a Partner a rendelést a Szolgáltató részére még nem igazolta vissza. Amennyiben azonban a Partner visszaigazolta a rendelést, és a Felhasználó kéri az eredeti rendelést törlését, a Felhasználó nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, online fizetés esetén a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.

3.5. Kiszállítás

Jelen pont a Partner általi kiszállítás feltételeit rögzíti.
A kiszállítás kizárólag a Partner kötelezettsége, kivéve, ha Ordit Delivery szolgáltatás keretében történik.

Partner határozza meg a kiszállítási időt, mely becsült időnek minősül, így tőle és a Szolgáltatótól független körülmények felmerülése befolyásolhatják a kiszállítási időt.

A kiszállítás díja, a Partnert illeti, továbbá arról a nyugtát, illetve számlát a Szolgáltató állít ki a Partner nevében a Partner felhatalmazása alapján a Felhasználó részére.

A Partner köteles az előre meghatározott kiszállítási feltételeket teljesíteni, és azonnal tájékoztatni közvetlenül a Felhasználót, ha a kiszállítási feltételeket nem képes teljesíteni.

A Partnert nem terheli felelősség a kiszállítás késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

4. Ordit Delivery szolgáltatás

Az Ordit Delivery szolgáltatás a Szolgáltató saját futár szolgáltatása, mely alapján a Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének kiszállítására futárt keres a Felhasználó nevében, és a Felhasználó nevében szállítási szerződést köt a futárral. Ennek alapján a kiszállításra a szerződés a Futár és a Felhasználó között jön létre.

Az Ordit Delivery szolgáltatás azon Partnerek esetében elérhető, akivel a Szolgáltató a Termék kiszállítása vonatkozásában így állapodott meg, mely minden Partner esetében jelzésre kerül a Weboldalon/Applikációban.

Amennyiben Ordit Delivery szolgáltatás útján történik a Termék kiszállítása, úgy a Felhasználó kifejezetten megrendeli kiszállítási szolgáltatás nyújtását, és kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy részére futárt keressen és válasszon, illetve kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a nevében közte és a futár között a kiszállítás vonatkozásában szerződést kössön, a futár pedig a kiszállítási felhívás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó részére a köztük lévő szerződés alapján kiszállítási szolgáltatást nyújtson.

Felhasználó az Ordit Delivery jelzéssel ellátott Partnertől történő rendelés leadásával elfogadja a közte és a futár között létrejövő kiszállítási szerződés feltételeit, így különösen annak módját (kerékpár, motorkerékpár, személyautó stb.), határidejét (kiszállítási idő) és területei korlátait (kiszállítási terület), valamint a minimális rendelési értéket és a kiszállítás díját a Szolgáltató egyoldalúan állapítja meg és bármikor jogosult azokat egyoldalúan megváltoztatni, akár ideiglenesen is.

Ordit Delivery szolgáltatás esetén a Rendelés összegének kiegyenlítésére kizárólag online fizetést lehet igénybe venni. Ordit Delivery szolgáltatás esetén a Rendelés leadásakor a Weboldalon/Applikációban feltüntetett díjak érvényesek.

A várható kiszállítási idő a rendelés leadása során a Weboldalon/Applikációban bármikor megismerhető. A Weboldalon/Applikációban feltüntetett kiszállítási idő csupán becsült idő. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, a Szolgáltatótól és a Partnertől egyaránt független előre nem látható tényezők is hathatnak. A Szolgáltató jogosult bármikor felfüggeszteni az Ordit Delivery szolgáltatást, mely esetben az adott Partnertől rendelés nem adható le.

A Szolgáltatót és az Ordit Delivery futárt nem terheli felelősség a kiszállítás késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó a rendelés során megadott címen nem elérhető, vagy a rendeléssel érintett Terméket a kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Felhasználó az általa a rendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül sem lehet elérni, úgy a rendelés a futár értesítése alapján a Szolgáltató által törlésre kerül, és sem a Szolgáltató, vagy a futár, sem a Partner nem kötelezhető a Rendelés újbóli teljesítésére, vagy a kifizetett Termék értékének, visszautalására.

A szeszes italnak minősülő Termékek kiszállítását végző futár a felhívhatja a Felhasználót, hogy fényképes igazolvánnyal igazolja magát és azt, hogy nagykorú, azaz megvásárolhatja az adott Terméket, illetve neki azt átadhatja. Amennyiben a Felhasználó nem hajlandó erre, vagy megállapítást nyert, hogy nem nagykorú, a kiszállítást végző futár a Termék átadását megtagadja.

5. A Felek felelőssége, hibás teljesítés és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

5.1 A Felhasználó felelőssége

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Felhasználó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás esetén az Online fizetés útján megfizetett díjak visszatérítésére nincs lehetőség, készpénzes fizetés esetén pedig köteles megfizetni a rendelés ellenértékét.

Felhasználó érdekkörében felmerült ok különösen, de nem kizárólagosan:
• téves kiszállítási cím megadása
• téves elérhetőség megadása
• kiszállításkor a kiszállítási címen nem elérhető a Felhasználó
• bármilyen leadott rendelés törlés iránti igényének leadása abban az esetben, amikor már a visszaigazoló email megérkezett a Felhasználóhoz
• kupont kívánt volna felhasználni, ám ez a Rendelés során saját hibájából meghiúsult, és csak a Partner visszaigazolása (közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.

5.2 A Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás esetén az Online fizetés útján megfizetett díjak visszatérítésre kerülnek azon a módon, ahogy a megrendeléskor a Felhasználó a rendelést megfizette, kivéve, ha Felhasználó más visszafizetési módot igényel írásban, és ezt a Szolgáltató tudja teljesíteni. Készpénzes fizetés esetén a Felhasználó mentesül a fizetési kötelezettsége alól.

Szolgáltató érdekkörében felmerült ok különösen, de nem kizárólagosan:
• bárminemű technikai hiba a Szolgáltató rendszerében vagy Weboldalán/Applikációban
• Ordit Delivery szolgáltatás hibája esetén, különösen futárhiány, futár hibás teljesítése, futár baleset…stb.

Amennyiben Szolgáltató saját hibájából nem tudja teljesíteni a rendelés Felhasználó részére történő eljuttatását, úgy a rendelést egyoldalúan törölheti, melyről mind a Partnert, mind a Felhasználót értesíti email útján.

5.3. Partner felelőssége

Partner felelős a rendelés nem, vagy nem megfelelő teljesítésért, valamint köteles a Felhasználó felé helytállni különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:
• Partner egységének zárva tartása
• termékhiány, minőségi probléma
• technikai probléma
• Weboldalon/Applikációban feltüntetett téves információ, vagy ajánlat
• Termék elkészítésének csúszása, nem megfelelő becsomagolása
• saját kiszállítás esetén minden a kiszállítással kapcsolatban a Partnernek felróható esemény.

5.4. Felelősségkorlátozás

Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a rendelés saját érdekkörében felmerült ok miatti meghiúsulása vagy hibás teljesítése esetén kár következett be a Felhasználónál.

Ordit Delivery kiszállítás esetén a Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék, minőségi hiba stb.) esetén nem köteles a Felhasználó kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére. Szolgáltató azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a rendelés értékének visszafizetésén túl kupont biztosíthat a Felhasználó részére.

Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyekért a Felhasználó számítástechnikai berendezésein vagy egyéb tulajdonában lévő eszközein található számítástechnikai vírus vagy programfelelős, különös tekintettel, de nem kizárólagosan keylogger program használatából eredő jelszólopás. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, illetőleg az internetszolgáltató nem megfelelő sebességű működéséért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Szolgáltatás felelőtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered, továbbá a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséért, a Felhasználó által használt hardverek vagy egyéb szoftverek egészének vagy egy részének használhatatlanságáért, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő bármilyen jellegű kárért vagy veszteségért.

6. Felek együttműködése

6.1. Hibaelhárítás

A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik, továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér az ÁSZF-ben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, amelyek azzal összefüggésben merülnek fel, hogy a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

6.2. Panasz

Felhasználó az esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségein keresheti meg a Szolgáltatót:
• email: [email protected]
• telefon: +36 70 678 8910
• Live Chat opció a weboldalon, vagy Applikáción keresztül

A Felhasználó a karbantartási, illetve hibaelhárítási munkálatokhoz szükséges mértékben köteles biztosítani a Szolgáltató részére a Felhasználó rendszerébe történő bejelentkezést, a szükséges információkat és dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó által igényelt hibaelhárítás során megállapítja, hogy a hibát nem a Szolgáltató tulajdonát képező rendszer okozta, felhívja a Felhasználót a szükséges intézkedések megtételére. A Felhasználó köteles helytállni a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatával keletkező károkért.

A Szolgáltató a részére beérkező hibajelzések kivizsgálását, a beérkezést követően – amennyiben erre van lehetőség – azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles orvosolni.

Szolgáltató a fenti határidőn belül kivizsgálja a panaszt, amennyiben azt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendelés online megfizetett díját a Felhasználónak. Ezen felül, ha a panaszt a Szolgáltató részben vagy egészben alaposnak találja, akkor a Szolgáltató a Felhasználó részére egy, a Weboldalon/Applikációban szabadon beváltható kupont biztosíthat.

Amennyiben a panaszt a Szolgáltató nem találja alaposnak, úgy erről értesíti a fenti határidőn belül email útján a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató panasz kivizsgálásával nem elégedett, úgy az alábbi illetékes hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testület:
https://bekeltetes.hu

Fogyasztóvédelem:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu

Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni.

6.3. Magatartás

Felhasználó a Szerződés megkötésével és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

Felhasználó nem küld olyan tartalmú üzenetet vagy csatolmányt a rendszerből vagy rendszeren keresztül, amely

• Pornográf vagy szexuális tartalmú
• Prostitúciót hirdet
• Illegális tevékenységre biztat
• Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet
• Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését
• Mások zaklatására, megfélemlítésére, vagy más sérelem okozására irányul
• A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz
• A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg
• A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg,

továbbá kerüli az olyan kifejezések használatát az üzenetek küldése során, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, így különösen ami

• Gyógyszerészeti készítményeket hirdet
• MLM tevékenységre biztat
• Szerencsejátékokat hirdet
• Adósságrendező hitelt vagy kölcsönt hirdet
• Egészségmegőrző termékeket, vitaminokat vagy gyógyhatású készítményeket hirdet
• Gyors pénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet
• Otthoni, bedolgozó munkát hirdet

6.4. Adatvédelem

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. Szerzői jogok

A Szolgáltatás tárgyát képező Weboldal/Applikáció és rendelési rendszer kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.
A rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-, audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció stb.) – ide nem értve a Felhasználó által a rendszerbe rögzített, importált … stb. tartalmat – a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A rendszer egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatóak. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A rendszerben található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. Az engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogokat.

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződés teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a Szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maior esetében a Felek legkésőbb 1 munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről.

9. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalanul értesítsen, és teljes körűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően.

Az egyeztetés minden résztvevőjét írásban értesíteni kell az egyeztetés időpontjáról azt megelőző 10 munkanapon belül, és írásban meg kell számukra küldeni a bejelentést, a Szolgáltató válaszát és egyéb szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Amennyiben az egyeztetés a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, akkor a bejelentő peres útra terelheti az ügyet.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

Jelen ÁSZF 2023.09.04 napjától hatályos.

General Terms and Conditions

1. The Service Provider and its details

Name: Ordit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Registered office: 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C ép. I/13.
Company registration number: 01-09-197355
VAT number: 25059317-2-43
Email: [email protected]
Central phone line: +36 70 678 8910
Website: www.ordit.hu
(hereinafter referred to as the „Service Provider”)

The Service Provider shall provide the services to be provided by it (hereinafter referred to as the „Services”) to the persons (hereinafter referred to as the „User”) using the www.ordit.hu website and the Ordit application (hereinafter referred to as the „Website/Application”) on the basis of these General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the „GTC”).
By using the Website and the Application and/or by placing an order, the User accepts the terms and conditions of use contained herein.
The Service Provider shall be entitled to unilaterally amend these GTC at any time and shall duly inform the Users thereof 2 working days prior to its entry into force. The previous Terms and Conditions are available on the website in PDF format.
The Service Provider does not have a Code of Conduct in accordance with the Unfair Commercial Practices Act.
The Service Provider shall be entitled to assign any rights or obligations arising from the Services, in whole or in part, without the consent of the User, to its legal successor, subsidiary or other business entity acquiring the assets and property of the Service Provider.

2. The Services

2.1 The Services

The Service Provider shall deliver the products (hereinafter referred to as the “Product”) of the various restaurants or other partners providing restaurant services as a business activity (hereinafter referred to as the “Partner”) collected on its Website/Application as an online service to the User on the basis of the User’s order by its own or the Partner’s home delivery service.
The service packages that may be selected by the User are set out in Annex 1 to these GTC, which service packages are available with the variations set out in the Annex.
The Service Provider shall act as an intermediary between the Partners and the Users only, by forwarding the order placed by the User on the Website/Application to the Partner, who shall prepare or assemble the Product based on the content of the order and deliver it to the User by the Partner’s own home delivery staff or the Service Provider’s home delivery staff.
The Website and/or the Application contain a product range with the quality, prices and data specified by the Partners, which product range, quality, prices and data may change from time to time – at the discretion of the Partner – for which changes the Service Provider shall not be liable.

2.2. Conclusion of the contract between the Service Provider and the User

On the basis of these GTC, a Mediation Contract is established between the Service Provider and the natural person User, which is governed by Sections 6:293 to 6:301 of the Civil Code, on the basis of which the Service Provider shall forward the order placed by the User on the Website and/or in the Application to the Partner, who, based on the content of the order, shall prepare or assemble the Product and deliver it to the User by the Partner’s own home delivery staff or by the Service Provider’s home delivery staff. The contract between the Parties is concluded upon the User’s registration to the Website/Application.
In addition to these GTC, a legal entity user (hereinafter referred to as the „Company”) and the Service Provider shall enter into a specific, long-term Mediation Contract in writing, the terms of which shall apply together with the terms of the present GTC. The Contract is entered into by the conclusion of an individual, long term Mediation Contract between the Service Provider and the Company. The terms and conditions applicable to the Users in these GTC shall apply mutatis mutandis to the Company’s employees when placing orders.

2.3. The contract between the User and the Partner

Under the Mediation Contract, a contract is concluded between the User and the Partner for the assembly, proper packaging and delivery of the ordered Product, which is concluded when the electronic confirmation is received by the Service Provider from the Partner after the order has been placed.
Under the contract between the User and the Partner, the Partner is responsible for the following:
• its offer displayed on the Website/Application (availability, price, quality) being up-to-date
• the packing and assembling of the Product, proper packaging
• indicating the presence of allergens, substances causing intolerance, food colouring, sweeteners, added sugars in the Products
• information about the ingredients, weight, best-before date/shelf-life and storage conditions of the food, which the Partner may display on the Website/Application or on the packaging of the delivered Product
• any other information required by law in relation to the Product.
In accordance with the above, the Partner is obliged to provide the Service Provider with the data required in accordance with the applicable legislation prior to the publication on the Website and to notify the Service Provider immediately in the event of any changes. The Partner shall be solely liable for the legality, completeness and accuracy of the information provided. The Service Provider’s liability is limited to the accurate presentation of the data provided by the Partner in a correct format.
The Partner shall be responsible for handling any complaints received from the Users, taking into account the provisions of these GTC on complaint handling.
In the event of a quality complaint regarding the delivered Products, the User may contact the Partner selling the Products, and may only assert his/her claim against the Partner.

2.4. Requirements for using the Services

a) Persons: the Services are only available to natural persons over the age of 18 with legal capacity, or the authorised signatories of business entities. By accepting these GTC, the natural person Consumer declares that he/she is over 18 years of age, which the Service Provider is not obliged to verify.
b) Equipment and technical conditions: to use the Services, the User needs compatible devices, broadband internet access (minimum download speed of 3Mbit/s) and:
• Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome or other compatible internet browsers not older than 30 days or the latest version
• active username and password
• virus protection software
For mobile applications, the User needs to download the Ordit application from the App Store, Play Store or Huawei AppGallery.
There may be updates to the Services from time to time.
The factors listed above may affect the use of the Services.
In addition to the above, the use of the Services implies the User’s knowledge of the technical and technological limitations of the Internet and acceptance of the inherent potential for error.
c) Restriction of use: the Services may only be used for the purposes permitted by these GTC and to the extent permitted by the applicable laws, regulations or generally accepted practice in the relevant legal environment. If the User’s use of the Services or other conduct intentionally or unintentionally compromises the Service Provider’s ability to provide the Services or other systems, the Service Provider shall be entitled to take all necessary steps to protect the Services and the Service Provider’s systems, including suspending the User’s access to the Services. Repeated violations of these restrictions may result in the termination of the Services provided to the User.

3. Using the Services

3.1. Registration

The Services available through the Website/Application can only be accessed by registering for a user account (hereinafter referred to as the „Account”) or by registering with a Facebook account.
On the basis of the individual, long-term Mediation Contract between the Company and the Service Provider, the Service Provider will automatically make a pre-registration for the Company’s employees after the conclusion of the individual, long-term Mediation Contract between the Company and the Service Provider, and the employees can access the pre-registered profile via a link sent by the Service Provider to the employees’ e-mail addresses provided, where the registration is completed by the employees by providing the necessary data, and then they become entitled to order. The terms and conditions in these GTC applicable to Users shall apply mutatis mutandis to the Company’s employees when placing orders.
By registering, the User accepts these GTC and the Service Provider’s Privacy Notice by ticking the required boxes.
When registering on the Website, the User is required to provide the following information:
– name
– e-mail address
– phone number
– password
– delivery address.
During the registration the User must choose a password, which he/she is obliged to keep safe.
With a Facebook connection, the User authorises access to the following data provided on Facebook: public profile data, e-mail address and list of friends.
The Service Provider shall not be liable for any damages resulting from the User’s forgotten password or from the password being accessed by unauthorised persons. The User shall notify the Service Provider immediately if he/she suspects that unauthorised persons have gained access to his/her Account.
The Service Provider excludes any liability arising from the incorrectness, typographical error or failure to provide true data. The Service Provider shall not be liable for any delay or failure in the performance of the Agreement or for any other problem or error caused by the User’s incorrect and/or inaccurate data provided.
By providing the above data, the User authorises the Service Provider to store the data. The User is entitled to modify the data provided at the registration at any time.
The User is responsible for the correctness, accuracy and completeness of the data provided during the registration. If the Service Provider becomes aware that the information provided is untrue, it may immediately initiate a verification of the accuracy of the information. If the procedure is unsuccessful, the Service Provider shall be entitled to restrict the User’s access partially or completely.
By registering on the Website/Application, the User consents to the Service Provider contacting the User, occasionally informing him/her about changes to the website, important information about events, and may also consent to the Service Provider sending him/her a newsletter informing him/her about commercial offers and other events. Users can unsubscribe from the newsletter at any time by following the link in the newsletter.
The Service Provider has the right to exclude the User from using the Website and to delete the User’s Account without further notice if it can be established beyond doubt that the data provided by the User includes elements that are not true. The User may not claim any compensation from the Service Provider for this but is obliged to compensate the Service Provider for any damage caused.
Registration is voluntary, the User may cancel his/her registration at any time, which will result in the termination of his/her legal relationship with the Service Provider. The Service Provider will comply with the User’s request to delete the Account if the User has no debts to the Service Provider.
The User has the right to delete the Account by sending an e-mail to the Service Provider with a request for deletion, in which case the contract between the Service Provider and the Consumer shall terminate simultaneously with the deletion of the Account and the personal data associated with it.

3.2. Placing an order

The User can place an order electronically through his/her registered Account by selecting from the offer of the Partners listed on the Website/Application.
Before placing an order, the User must select a delivery address (either by typing it in or by using Google location service), on which basis the available Partner offers will be displayed. It is possible to choose a delivery address even if the User is not logged in to the Website/Application, but it is not possible to place an order in this way.
The Service Provider shall not be liable for any damages related to the proper functioning of Google’s location services or inaccurate location.
The User may choose any of the Partners indicated on the Website/Application, however the availability (opening hours) of the Partners may vary from Partner to Partner. For each Partner, the earliest date for which the Partner can undertake the delivery of the selected Product will be indicated, which the User can select from the time slots provided when placing the order.
The Service Provider is not responsible for the delivery time, as the delivery times indicated are estimates provided by the Partner and other circumstances may also affect the delivery (weather, traffic, technical problems, etc.).
The User can freely select the Products and put them into his/her Cart from the Partner offers on the Website/Application. In one order only one Partner can be selected.
The minimum order value and the delivery fee, except in the case of the Service Provider’s own delivery service (hereinafter referred to as “Ordit Delivery”) is determined by the Partner. The minimum order value and the delivery charges set by the Partner may vary from Partner to Partner. The minimum order value does not include the delivery charges and tips. In case of a discounted price, the discount does not count towards the minimum order value.
After the shopping cart is finalised, the Website/Application will automatically redirect the User to the Order Summary page for the purpose of data verification by clicking on the „Proceed to Checkout” button. Here the User can check and finalise the data necessary to complete the order (delivery address, delivery or pick-up time, personal data and phone number, and make a comment to the delivery person), choose the payment method, indicate a VAT invoice request or use a coupon.
On the order summary page, the User can submit the order by pressing the „Place the Order” button. After the order is placed, the Service Provider will automatically send the order details to the Partner via the Website/Application.
After the order has been placed and confirmed by the Partner, the Service Provider will send an e-mail to the User confirming the order details, including the order details, the selected payment option, the delivery address, the selected delivery time, the delivery fee and the final amount. The same information will also be available in the „My orders” section of the User’s account.
The Mediation Contract referred to in Section 2.2 is concluded when the electronic confirmation sent by the Partner is received by the Service Provider.
It will be displayed if the delivery is made via Ordit Delivery for all Partners. The Service Provider is only responsible for the delivery if it is made by Ordit Delivery and cannot be held liable for delivery by the Partner.

3.3. Payment, invoicing

On the order Summary page, after clicking on the „Place the Order” button, the Website/Application automatically redirects the User to the interface corresponding to the selected payment method (hereinafter referred to as “Online Payment”), except in the case of cash payment.
When placing an order, the Company’s employees are entitled to choose a payment option on their profile as a special payment option, e.g. payment via the use of the Company budget provided. In connection with the order placed by the Company or the Company’s employee, the Service Provider is entitled to charge a service fee. The payable service fee will be specified on a consolidated invoice issued to the Company after the settlement period. The amount of the service fee is 1.99% + VAT, and its calculation basis is the net amount of orders placed during the settlement period.
If the payment method is cash, the User shall pay the delivery person the amount of the order in cash upon receipt of the Products. Cash payment is not an option for Ordit Delivery.
In the case of online payment, the order is deemed to have been placed and the Service Provider is able to accept it and forward it to the Partner if the total amount of the Cart and the delivery fee have been paid, i.e. the payment has been successful. The User will receive a system message from the Service Provider about the payment being successful.
A coupon is an electronic promise of a discount that is not a cash substitute. The coupon can only be used to claim a discount on the Website/Application but can be used there for any available Partner order. Percentage or fixed amount coupons that can be used on the Website/Application as discounts entitling to immediate discounts can only be used when using online payment methods (credit card, SZÉP card). The discount will be deducted from the total amount of the order and cannot be combined with any other discount. The Service Provider reserves the right to cancel the order or block the User’s Account in case of suspected abuse, or to modify the details of the coupon program without prior notice, or to suspend it immediately. The misuse or unauthorised use of coupons may result in a police report. Detailed information on each coupon program, and the further conditions for the use of coupons, is available on the interfaces advertised in the promotion (e.g. Website, app, Facebook page).
The User has the possibility to pay by SZÉP card if the Service Provider and the Partner allow it and the given Product complies with the conditions set out in Article 5 of the SZÉP Regulation.
The Service Provider does not record and does not store the User’s bank card and SZÉP card data. In accordance with the data security requirements, the Service Provider does not have access to the card data, which may only be processed by the payment service providers.
If the Online Payment fails, the Service Provider will immediately notify the User on the Website/Application. By choosing a different payment method or providing the necessary payment details, the order can be placed again.
Online payment is governed by the business rules of the payment service provider, the card company concerned and the financial institution issuing the card and crediting the amount. To pay online, the User’s browser must support SSL encryption.
The Service Provider will issue a receipt for the Products ordered by the User and the delivery fee after the order is placed, and issue and send an invoice to the User by e-mail in the name and on behalf of the Partner. In case of Ordit Delivery service, the Service Provider will issue the receipt or invoice for the delivery fee.
In case of choosing online payment methods, the Service Provider is entitled and obliged to accept the performance of the mediated contract by the User (payment of the fee) on the basis of a separate contract with the Partner. The performance is accepted by the User by paying the full amount of the order through the payment service provider contracted with the Service Provider, which shall be credited to the Service Provider’s bank account on the basis of the Partner’s authorisation. Payments made by the User in connection with the sale of the Partner’s Products, as well as the delivery fee in case of delivery by the Partner, shall be collected by the Service Provider on behalf and for the benefit of the Partners. 
In the case of online payment, if the User cancels the order before the conclusion of the mediated contract or within 5 minutes after placing the order, the Service Provider will refund the amount to the User and the order will be cancelled. In the case of purchase of Products for which the User has the right of withdrawal provided for in Article 20 of the Consumer Sales Contract Regulation (hereinafter referred to as “Fvkr.”), the Consumer has the right to cancel the order at any time or may withdraw from the mediated contract within 14 days of the execution (delivery), in which case the Service Provider will refund the amount to the User.
When using SZÉP card payment, the Service Provider will confirm the cancellation of the order to the SZÉP card provider and the amount deducted will be refunded through the SZÉP card issuing bank.
In the event of cancellation of an order, the User acknowledges that the date of return of the amount paid online to the User’s account depends on the financial institution managing the User’s bank account or SZÉP card account, taking into account the opening hours of the bank. The Consumer acknowledges that in the event of blocking or deduction of the amount, the blocked or deducted amount will be released after the period specified in the respective announcement of the financial institution, for which the Service Provider shall not be liable.

3.4. Changing or canceling an order

The User is bound by the order from the moment of placing the order. If the Service Provider does not send a confirmation e-mail about the order within 30 minutes after the order has been placed, the order is no longer binding.
The User has the possibility to cancel the order, including a pre-order, if the confirmation of the acceptance of the order has not yet been received by the Service Provider from the Partner, but not later than 5 minutes after the order has been placed.
In the case of purchase of Products for which the User has the right of withdrawal provided for in Article 20 of the Fvkr. (this does not include, in particular, perishable products or products that retain their quality (food) for a short period of time), the User has the right to withdraw from the order (offer) at any time until the conclusion of the mediated contract. After the mediated contract has been performed (by the delivery), the User may withdraw from the mediated contract by a declaration made within 14 days, if the User is entitled to withdraw from the mediated contract in accordance with the Section 20 of the Fvkr.
The Consumer can exercise his/her right of withdrawal by sending a clear declaration to the Service Provider by email to [email protected].
In the event that the Partner accepts the withdrawal and, if necessary, the User has returned the Product and the Partner decides to refund the User, the Partner shall notify the Service Provider and the Service Provider shall refund the User the total amount paid by the User as consideration, including the costs incurred in connection with the performance – i.e. the delivery fee -.
The Service Provider will not investigate the legitimacy or possible refusal of the refund. The Service Provider shall make the refund to the User in the same way as the payment method used by the User.
If the Service Provider has already settled with the Partner the value of the order, the refund is the responsibility of the Partner.
The User may modify the order only until the Partner has confirmed the order to the Service Provider. If, however, the Partner has already confirmed the order and the User requests the cancellation of the original order, the User will not be discharged from his/her payment obligation and, in the case of online payment, he/she cannot ask for a refund for the amount already paid.

3.5. Delivery

This section sets out the terms and conditions for delivery by the Partner.
The delivery is the sole responsibility of the Partner, unless it is made as part of the Ordit Delivery service.
The Partner determines the delivery time, which is an estimate, so circumstances beyond its control and the control of the Service Provider may affect the delivery time.
The Partner is entitled to a delivery fee, and the receipt or invoice is issued by the Service Provider on behalf of the Partner to the User on the basis of the Partner’s authorisation.
The Partner shall comply with the predefined delivery terms and shall inform the User directly and immediately if it is unable to comply with the delivery terms.
The Partner shall not be liable for any delayed or defective delivery or any other problem or error caused by the User’s incorrect and/or inaccurate data.

4. Ordit Delivery service

The Ordit Delivery service is the Service Provider’s own courier service, on the basis of which the Service Provider finds a courier to deliver the User’s order on the User’s behalf and concludes a delivery contract with the courier on the User’s behalf. On this basis, the contract for delivery is concluded between the Courier and the User.
The Ordit Delivery service is available for those Partners with whom the Service Provider has agreed to deliver the Product, which will be indicated on the Website/Application for each Partner.
If the Product is delivered by the Ordit Delivery service, the User expressly orders the delivery service and expressly authorises the Service Provider to search for and select a courier for him/her, and expressly authorises the Service Provider to conclude a contract between him/her and the courier for the delivery on his/her behalf, and the courier, by accepting the delivery request, agrees to provide the delivery service to the User on the basis of the contract between them.
By placing an order with a Partner where the Ordit Delivery sign is shown, the User accepts the terms of the delivery contract between him/her and the courier, in particular the mode (bicycle, motorcycle, car, etc.), the time limit (delivery time) and the area limits (delivery area), as well as the minimum order value and the delivery fee, which the Service Provider unilaterally determines and is entitled to unilaterally change at any time, even temporarily.
In the case of Ordit Delivery, only online payment can be used to settle the order amount. For Ordit Delivery services, the fees indicated on the Website/Application at the time of placing the order apply.
The estimated delivery time may be viewed at any time when placing the order on the Website/Application. The delivery time indicated on the Website/Application is an estimate only. The actual delivery time may be affected by other external unforeseen factors, independent of both the Service Provider and the Partner. The Service Provider has the right to suspend the Ordit Delivery service at any time, in which case no order may be placed with the relevant Partner.
The Service Provider and the Ordit Delivery courier shall not be liable for late or defective delivery or any other problem or error, if it is due to incorrect and/or inaccurate data provided by the User. In this respect, if the User is not available at the address provided during the ordering process, or does not accept the Product at the time of delivery and the User cannot be reached at the phone contact provided by him/her during the ordering process within 10 (ten) minutes after the delivery time, the order will be cancelled by the Service Provider upon notification of the courier, and neither the Service Provider, the courier nor the Partner shall be obliged to re-perform the order or to refund the value of the Product paid for.
A courier delivering Products which are considered to be alcoholic beverages may ask the User to present a photo ID card to prove that he/she is of legal age to purchase the Product and to take over the Product. If the User refuses to do so, or is found to be underage, the courier delivering the Product will refuse to hand over the Product.

5. Liability of the Parties, defective performance and liability for damages, limitation of liability

5.1 Liability of the User

If the User causes damage by failing to comply with its obligations under these GTC, the User shall be liable for the resulting damages in accordance with the general rules of civil law.
In case of the order becoming impossible to be fulfilled for reasons for which the User is responsible, no refund of the fees paid by online payment is possible, and in case of cash payment, the User is obliged to pay the amount of the order.
Reasons for which the User is responsible shall include in particular but not limited to:
• providing an incorrect delivery address
• incorrect contact details
• the User is not available at the delivery address upon the delivery
• the User requested the cancellation of an order placed after the confirmation e-mail has been received by the User
• the User intended to use a coupon but failed to do so through his/her own fault during the order, and only after the confirmation of the Partner (conclusion of the mediated contract), he/she requests the cancellation of the order.

5.2 Liability of the Service Provider

In the event of a failure for any reason on the side of the Service Provider, the fees paid via Online payment will be refunded in the same way as the User paid for the order at the time of placing the order, unless the User requests another method of refund in writing and the Service Provider is able to comply with this. In case of cash payment, the User is exempted from the payment obligation.
Reasons arising on the side of the Service Provider include, in particular but not limited to:
• any technical error in the Service Provider’s system or Website/Application
• failure of the service at the Ordit Delivery, in particular courier shortage, courier failure, courier accident…etc.
If the Service Provider is unable to deliver the order to the User due to its own fault, it may unilaterally cancel the order, of which it must notify both the Partner and the User by e-mail.

5.3. Liability of the Partner

The Partner shall be liable for the non-fulfilment or inadequate fulfilment of the order and shall be liable to the User in particular, but not exclusively, in the following cases:
• if the Partner’s outlet is closed
• product shortage, quality problem
• technical problem
• incorrect information or offer on the Website/Application
• product preparation delay, improper packaging
• in the case of the Partner’s own delivery, any event attributable to the Partner in connection with the delivery.

5.4. Limitation of liability

The Service Provider excludes its liability for damages if the User has suffered damage due to the failure or defective performance of the order for reasons on the Service Provider’s side.
In the case of Ordit Delivery, the Service Provider is not obliged to compensate the User for damages – property damage, loss of profit – in the event of failure or defective performance of the order due to its own fault (missing or mixed Product, quality defect, etc.). However, the Service Provider may, at its sole discretion and on a case-by-case basis, provide the User with a refund of the order value and a coupon.
The Service Provider is not liable or responsible for the conduct of the User(s) towards other Users or third parties.
The Service Provider shall not be liable for any damages caused by any computer virus, in particular, but not limited to, password theft resulting from the use of keylogger software on the User’s computer equipment or other property. The Service Provider shall not be liable for the unavailability of the system due to the fault of the Internet service provider, or for the inadequate speed of the Internet service provider.
The Service Provider shall not be liable for any damage resulting from the irresponsible, unprofessional, unlawful use of the Services, use of the Services contrary to the GTC, or for the User’s financial benefit being lower than the User had hoped to obtain by using the Services, or the loss of financial benefit or making loss.
The Service Provider shall not be liable for any loss of personal or confidential information, the inability to use all or part of the hardware or other software used by the User, any damage or loss of any kind resulting from personal injury or failure to perform any obligation, which may occur as a result of the User’s conduct.

6. Cooperation between the Parties

6.1. Troubleshooting

In order to fulfil the obligation to prevent and mitigate damage, the User undertakes to notify the Service Provider immediately if he/she notices that the Service is not working or is not working satisfactorily, and if the Service Provider’s invoicing deviates from the provisions of the GTC. The Service Provider shall not be liable for any damages and/or costs arising in connection with the User’s failure to comply with the above obligation or delay in doing so.

6.2. Complaints

The User may contact the Service Provider with any complaints at the following contact details:
• e-mail: [email protected]
• phone: +36 70 678 8910
• Live Chat option on the Website or via the Application
To the extent necessary for the maintenance and troubleshooting work, the User shall provide the Service Provider with access to the User’s system and provide the Service Provider with the necessary information and documents.
If the Service Provider, in the course of the troubleshooting requested by the User, determines that the fault was not caused by the system owned by the Service Provider, it shall call the User to take the necessary measures. The User shall be liable for any damage caused by the improper use of the Service.
The Service Provider is obliged to investigate the error reports received by the Service Provider immediately upon receipt – if possible – but within 2 working days at the latest.
The Service Provider shall investigate the complaint within the above deadline, and if it finds it to be justified, it shall refund the fee paid online for the order concerned by the complaint to the User. In addition, if the complaint is found by the Service Provider to be justified in whole or in part, the Service Provider may provide the User with a coupon freely redeemable on the Website/Application.
If the Service Provider does not consider the complaint to be well-founded, it will notify the User by e-mail within the above deadline.
If the User is not satisfied with the Service Provider’s investigation of the complaint, he/she may contact the following competent authorities:
Conciliation Board:
https://bekeltetes.hu
Consumer protection:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu
The User is entitled to take legal action.

6.3. Behaviour

By entering into the Contract and accepting the GTC, the User acknowledges the following:
The User should not send any message or attachment from or through the system that:
• is pornographic or has a sexual content
• promotes prostitution
• encourages illegal activity
• advertises illegal products or services
• violates the person, rights or religious beliefs of others
• is intended to harass, intimidate or otherwise cause harm to others
• contains obscene or offensive language
• infringes any copyright, patent, trademark, trade secret or intellectual property rights
• is adding, removing or altering network identification headers and information with misleading or deceptive intent that makes it appear to be a message from another person or company, i.e., by sending it, the sender is falsifying, impersonating or faking another person,
and must avoid the use of terms in messages that spam filters consider to be suspected spam, in particular that:
• advertises pharmaceutical preparations for sale
• promotes MLM activity
• promotes gambling
• advertises a debt settlement loan or credit
• advertises health products, vitamins or herbal remedies
• advertises a fast money making activity
• advertises work from home, unskilled work

6.4. Data protection

The detailed rules for the processing of the User’s personal data are set out in the Service Provider’s Privacy Notice.

7. Copyrights

The Service Provider is the sole owner of the Website/Application and the ordering system that is the subject of the Services.
The content of the system (e.g. text, data, video, audio, images, source code, development documentation, etc.) – not including content recorded, imported, etc. by the User into the system – is the exclusive intellectual property of the Service Provider and may be used, whether online, in print or in any other way, only with the prior written consent of the Service Provider. Parts of the system may be saved or printed for the User’s own use only. This right does not, however, constitute consent to the commercial reproduction, distribution, making available (downloading), storage in a database or any adaptation of the downloaded material. Images in the system may only be used by third parties with express permission. Using them without permission is a violation of copyright and personal rights.

8. Force majeure

Force majeure shall mean any extraordinary event occurring after the conclusion of the Contract, which is beyond the control and interest of the Parties, which cannot be avoided by the Parties and which prevents or hinders the performance of the Contract.
Such events may include, in particular: state of emergency, strike, war, revolution, terrorist acts, natural disaster, fire, flood, epidemic, quarantine restrictions, transport embargo, etc.
In the event of force majeure, both Parties are released from their obligation to perform the Contract.
In the event of force majeure, the Parties shall notify each other in writing of the situation within 1 working day at the latest.

9. Jurisdiction, procedure to follow in case of disputes

The Parties mutually agree that, in the event of any dispute or complaint, they will attempt to settle the dispute amicably through negotiation before taking it to the courts. The initiating Party is obliged to notify all other Parties concerned without delay and to provide full information on all aspects of the case.
All participants in the conciliation shall be notified in writing of the date of the conciliation within 10 working days prior to the date of the conciliation and shall be sent written documents containing the notification, the Service Provider’s reply and other necessary information. If the conciliation does not lead to a result within 30 days of the complaint, the initiating Party can take the matter to court.
In matters not regulated in these GTC, the provisions of the Hungarian legislation in force at the time shall prevail, with particular regard to the provisions of the Civil Code and the data protection legislation.
The detailed definitions of terms and concepts in these GTC are set out in these GTC; all other terms shall be interpreted in accordance with the Hungarian legislation, the rules of the Hungarian language and the generally accepted everyday meaning of the words.

These GTC are effective from 4 September 2023.

Caterer Name kínálata

A feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák.

Szendvicsek: 3 db/fő
Tepertős (Mangalica tepertőkrém, marinált káposzta, mustármag)
Körözöttes (juhtúrós házi körözött, sült kápia paprika, lángolt kolbászmorzsa, snidling)
Tojáskrémes (könnyű tojáskrém, gyöngyhagyma palást, lágy fürjtojás)
 
Mártogatók: 1 db/fő
Kolbászkrém, Zöldborsókrém, Tojáskrém
(Választható zöldséghasábbal, grissinivel, snack kolbásszal)
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel (1 db/fő)
(laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Granini narancslé (1 db/fő)
Ásványvíz (1db/fő)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)

KicsiZso Ajánlatok

HETI MENÜ (03.23. – 03.27.)

Hétfő

  • Currys zöldségkrémleves (GM/LM)
  • Tejszínes-gombás fusilli, bélszín csíkokkal


Kedd

  • Karfiolleves (GM/LM)
  • Holstein csirke, jázminrizzsel (GM/LM)


Szerda

  1. Csülkös bableves
  2. Grillezett camembert, salátával (GM)


Csütörtök

  • Gombaleves
  • Rakott kelkáposzta


Péntek

  • Mentás zöldborsókrémleves (GM) –
  • Citrusos halfilé, kuszkusz (LM)


Leves + főétel: 1350 Ft
Csak leves: 650 Ft
Csak főétel: 950 Ft 

A kiszállítás díja: 500 Ft. 
3.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás.