Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató és adatai

Név: Ordit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C ép. I/13.
Cégjegyzékszám: 01-09-197355
Adószám: 25059317-2-43
Email: [email protected]
Központi telefonszám: +36 70 678 8910
Honlap: www.ordit.hu
(továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató az általa nyújtandó, alábbiakban részletezett szolgáltatásokat a www.ordit.hu weboldalt és Ordit applikációt (továbbiakban: Weboldal/Applikáció) igénybe vevő személyek részére (továbbiakban: Felhasználó) a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján nyújtja.

Felhasználó a Weboldal és Applikáció használatával és/vagy rendelés leadásával elfogadja az itt foglalt felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melyről a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja annak hatályba lépése előtt 2 munkanappal. A korábbi Általános Szerződési Feltételeket az oldalon PDF formátumban elérhetővé tesszük.

Nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Felhasználó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

2. Szolgáltatás

2.1 A szolgáltatás

A Szolgáltató online szolgáltatásként a Weboldalán és Applikációban összegyűjtött különböző éttermek vagy egyéb éttermi szolgáltatást üzletszerű tevékenységként nyújtó partnerek (továbbiakban: Partner) termékeit (továbbiakban: Termék) a Felhasználó megrendelése alapján juttatja el saját vagy partneri futárszolgálat útján a Felhasználóhoz.

A szolgáltatáshoz tartozó, Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatás csomagokat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza, mely szolgáltatás csomagokat a mellékletben meghatározott eltérésekkel lehet igénybe venni.

Szolgáltató a Partnerek és a Felhasználók között kizárólag közvetítői tevékenységet végez oly módon, hogy a Felhasználó által a Weboldalon és Applikációban leadott megrendelést továbbítja a Partner felé, aki a megrendelés tartalma alapján elő- vagy összekészíti a Terméket és azt a Partner saját futára vagy a Szolgáltató futára által eljuttatja a Felhasználó részére.

A Weboldalon és/vagy Applikációban a Partnerek által meghatározott termékkínálat található meg a Partnerek által meghatározott minőséggel, árakkal és adatokkal, mely termékkínálat, minősége, árai, adatai bizonyos időközönként – az adott Partner döntése alapján – változhatnak, mely változásokért a Szolgáltató semmi nemű felelősséggel nem tartozik.

2.2. A szerződés létrejötte Szolgáltató és Felhasználó között

Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a természetes személy Felhasználó között a Ptk. 6:293. § – 6:301. § szerinti közvetítői szerződés jön létre, mely alapján a Szolgáltató a Felhasználó által a Weboldalon és/vagy Applikációban leadott megrendelést továbbítja a Partner felé, aki a megrendelés tartalma alapján elő- vagy összekészíti a Terméket és azt a Partner saját futára vagy a Szolgáltató futára által eljuttatja a Felhasználó részére. Felek között a regisztrációval jön létre jelen szerződés.

Jogi személy felhasználó (továbbiakban: Vállalkozás) és a Szolgáltató jelen ÁSZF-en kívül egyedi, tartós közvetítői szerződést köt egymással írásban, melynek feltételeit jelen ÁSZF-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Ez esetben a jelen szerződés az egyedi, tartós közvetítői szerződés megkötésével jön létre a Szolgáltató és a Vállalkozás között. Vállalkozás munkavállalóira a rendelések leadása során a jelen ÁSZF-ben foglalt, Felhasználókra vonatkozó feltételek megfelelően alkalmazandóak.

2.3. A szerződés a Felhasználó és a Partner között

A jelen közvetítői szerződés alapján a Felhasználó és a Partner között jön létre a megrendelt Termék összekészítésére, megfelelő becsomagolására és kiszállítására szóló szerződés, mely akkor jön létre, amikor a rendelés leadását követően az elektronikus visszaigazolás megérkezik a Partnertől a Szolgáltatóhoz.

A Felhasználó és a Partner között létrejött szerződés alapján Partner felel az alábbiakért:
• Weboldalon/Applikációban megjelenő kínálat aktualitása (elérhetőség, ár, minőség)
• Termék el- és összekészítése, megfelelő becsomagolása
• allergének, intoleranciát okozó anyagok, élelmiszer-színezékek, édesítőszer, hozzáadott cukor feltüntetése az adott Termékeknél
• tájékoztatás az adott élelmiszer összetevőiről, tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről, melynek eleget tehet a Weboldalon/Applikációban, illetve a kézbesített Termék csomagolásán
• egyéb, jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettség a Termék kapcsán.

Fentieknek megfelelően a Partner köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatokat közölni a Szolgáltatóval a honlapon való megjelenést megelőzően, továbbá változás esetében haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. Az adatközlés jogszerűségéért, teljességéért és valóságáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató felelőssége kizárólag a Partner által megfelelő formában megküldött adatok pontos megjelenítésére terjed ki.

Felhasználók panaszainak kezelése a Partner felelőssége, figyelembe véve a jelen ÁSZF panasz kezelésre vonatkozó rendelkezéseit.

Felhasználó a kiszállított Termékekkel kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Terméket értékesítő Partnerhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni.

2.4. A Szolgáltatás használatának követelményei

a) Személyek: A szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, továbbá gazdálkodó szervezet törvényes képviselője útján veheti igénybe. A természetes személy Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, melyet a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni.

b) Eszközök és technikai feltételek: Szolgáltatás igénybevételéhez kompatibilis eszközök, széles sávú internet-hozzáférés (minimum 3Mbit/s letöltési sebesség), valamint az alábbiak szükségesek:
• Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome vagy más kompatibilis internet böngésző 30 napnál nem régebbi vagy legújabb verziója
• aktív felhasználónév, valamint az ahhoz tartozó jelszó
• vírus védelmi szoftver
Mobil applikáció esetén szükséges az Ordit applikáció letöltése az App Store-ból, Play Áruházból, Huawei AppGalleryből.
A Szolgáltatás igénybevételéhez időről időre frissítéseket igényelhetnek.
A fentiekben felsorolt tényezők befolyásolhatják a szolgáltatás használatát.
Fentieken túl a Szolgáltatás használata feltételezi a Felhasználó az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

c) Használat korlátozása: A Szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek által, illetve a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy a vonatkozó jogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig megengedett célokra használható. Ha a Szolgáltatás Felhasználó általi használata vagy egyéb magatartása szándékosan vagy véletlenül veszélyezteti az Szolgáltató képességét a Szolgáltatás vagy egyéb rendszerek biztosítására, a Szolgáltató jogosult minden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és az Szolgáltató rendszereinek védelme érdekében, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését beleértve. A korlátozások ismételt megszegése a Felhasználó részére nyújtott Szolgáltatás megszüntetéséhez vezethet.

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Regisztráció

A Weboldalon/Applikáción keresztül igénybe vehető Szolgáltatások kizárólag regisztrációval létrehozott felhasználói fiókkal (továbbiakban: Fiók) vagy Facebook fiókkal történő regisztrációval érhetőek el.

Vállalkozás és Szolgáltató között létrejött egyedi, tartós közvetítői szerződés alapján a Szolgáltató a Vállalkozás munkavállalói előregisztrációját automatikusan létrehozza a jogi személy Szolgáltató között létrejött egyedi, tartós közvetítői szerződés megkötését követően, a munkavállalók az előregisztrációval létrehozott profilt a Szolgáltató által a megadott munkavállalói email címekre megküldött link útján érhetik el, ahol a regisztrációt a szükséges adatok megadásával a munkavállalók végzik el, és ezt követően válnak jogosulttá a rendelésre. Vállalkozás munkavállalóira a rendelések leadása során a jelen ÁSZF-ben foglalt, Felhasználókra vonatkozó feltételek megfelelően alkalmazandóak.

Felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját a szükséges mezők bepipálásával.

Felhasználó a Honlapra történő regisztráció során köteles megadni az alábbi adatokat:
– név
– e-mail cím
– telefonszám
– jelszó
– szállítási cím.
A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ, melyet köteles gondosan megőrizni.

Facebook összekapcsolás esetén a Felhasználó engedélyezi a következő, Facebookon megadott adataihoz a hozzáférést: nyilvános profil adatok, e-mail cím és ismerősök listája.

A Felhasználó elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.
A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

A Felhasználó a fenti adatok megadásával feljogosítja a Szolgáltatót azok tárolására. A Felhasználó jogosult a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosítani.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben a Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Felhasználó a Weboldalon/Applikációban történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkról, továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevélben értesítse őt kereskedelmi jellegű ajánlatairól, egyéb rendezvényeiről. Felhasználó a hírlevélben található linken a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Honlap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó Fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni.

A regisztráció önkéntes, Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti, amely a Szolgáltatóval létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A Fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé.

Felhasználó jogosult a Fiók törlésére a Szolgáltató részére megküldött, törlési kérelem tartalmú emaillel, mely esetben a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződés a Fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.

3.2. Rendelés leadása

Felhasználó regisztrált Fiókján keresztül elektronikus úton tud leadni rendelést a Weboldalon/Applikációban felsorolt Partnerek kínálatából.

A rendelés leadását megelőzően kiszállítási címet kell kiválasztani (beírni vagy Google helymeghatározási szolgáltatással jelölni), ez határozza meg a választható Partner kínálatot. Kiszállítási cím választására akkor is lehetőség van, ha a Felhasználó nem bejelentkezve használja a Weboldalt/Applikációt, de rendelés leadása nem lehetséges ily módon.
Szolgáltató a Google helymeghatározási szolgáltatásainak megfelelő működésével, a helymeghatározás pontatlanságával kapcsolatos károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

Felhasználó bármelyik, a Weboldalon/Applikációban feltüntetett Partnert választhatja, azonban a Partnerek elérhetősége (nyitva tartása) Partnerenként változhat. Mindegyik Partner esetében kiírásra kerül, hogy az adott Partner milyen legkorábbi időpontra tudja vállalni a kiválasztott Termék elkészítését, melyet a Felhasználó a megadott idősávokból tudja kiválasztani a rendeléskor.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállítási idő tekintetében tekintettel arra, hogy a megjelölt kiszállítási idősávok becsült adatok, melyet a Partner ad meg, továbbá egyéb körülmények is befolyásolhatják a kiszállítást (időjárás, forgalom, technikai probléma…stb.).

A Felhasználó a Weboldalon/Applikációban található Partner kínálatból szabadon állíthatja össze a Kosarat. Egy rendelés során csak egy Partnertől lehet rendelést leadni.

A Partner határozza meg a minimális rendelési értéket, valamint a kiszállítási díjat, kivéve a Szolgáltató saját kiszállítási szolgáltatása (továbbiakban: Ordit Delivery) esetén. A minimális rendelési érték és a Partner által meghatározott kiszállítási díjak Partnerenként eltérhetnek. A minimális rendelési értékbe a kiszállítási díj és a borravaló összege nem számít bele. Kedvezményes ár esetén a kedvezmény mértéke a minimális rendelési értékbe nem számít bele.

A Kosár összeállítását követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a Weboldal/Applikáció a Felhasználót automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. A Felhasználó itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (kiszállítási cím, kiszállítási, vagy átvételi időpont, személyes adatok és telefonszám, továbbá megjegyzést tehet a futárnak), valamint kiválasztja a fizetés módját, illetve jelezheti ÁFA-s számla igényét, továbbá felhasználhatja a kuponját.

A rendelés összegző oldalon a „Rendelés leadása” gomb lenyomásával a Felhasználó leadja a rendelést. A rendelés leadását követően a Szolgáltató a Weboldal/Applikáció segítségével automatikusan eljuttatja a rendelés adatait a Partnerhez.

A Szolgáltató a rendelés leadása és a Partner által történt visszaigazolást követően e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait a Felhasználó részére, mely email tartalmazza a rendelés adatait, a kiválasztott fizetési opciót, a kiszállítási címet, a kiválasztott kiszállítási időt, kiszállítási díjat és a végösszeget. Ugyanezen adatok a Fiók „Rendeléseim” menüpontjában is megtalálhatóak.

A 2.2. pontban foglalt közvetítői szerződés akkor jön létre, amikor a Partner által megküldött elektronikus visszaigazolás megérkezik a Szolgáltatóhoz.

Minden Partnernél megjelenítésre kerül, amennyiben a kiszállítás az Ordit Delivery szolgáltatás útján történik. Szolgáltató kizárólag akkor felelős a kiszállításért, amennyiben az az Ordit Delivery szolgáltatás útján történik, Partner által történő kiszállításért nem vonható felelősségre.

3.3. Fizetés, számlázás

A Rendelés összegző oldalon a „Rendelés leadása” gomb lenyomását követően a Weboldal/Applikáció automatikusan átirányítja a Felhasználót a kiválasztott fizetési módnak megfelelő felületre (továbbiakban: Online fizetés), kivéve a készpénzes fizetési mód választása esetén.

Vállalkozás munkavállalója a rendelés leadásakor saját profilján külön fizetési lehetőségként jogosult választani olyan fizetési opciót, mely a Vállalkozás keretösszegének terhére történő fizetéssel valósul meg.

Készpénzes fizetési mód választása esetén a Felhasználó a Termékek átvételekor készpénzben fizeti meg a Rendelés ellenértékét a futár részére. Ordit Delivery kiszállítás esetén nem lehet készpénzes fizetési módot választani.

Online fizetési mód esetén a Rendelés akkor minősül leadottnak és a Szolgáltatónak akkor áll módjában befogadni, valamint a Partner felé továbbítani, ha a Kosár végösszege és a kiszállítási díj megfizetésre került, azaz a fizetés sikeres volt. A fizetés sikerességéről a Felhasználó rendszerüzenetet kap a Szolgáltatótól.

A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Weboldalon/Applikációban lehet kedvezményt igénybe venni, azonban ott bármely elérhető Partnertől történő Rendelés esetén felhasználható. A Weboldalon/Applikációban felhasználható százalékos, vagy fix összegű kuponok, mint azonnali árengedményre jogosító kedvezmények kizárólag online fizetési mód (bankkártya, SZÉP kártya) igénybevétele esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze. Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendelés törlésére vagy a felhasználói Fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, alkalmazás, Facebook oldal) érhető el.

A Felhasználónak akkor van lehetősége a SZÉP kártyás fizetésre, ha a Szolgáltató és a Partner azt lehetővé teszi és az adott Termék megfelel a SZÉP rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeknek.

A Szolgáltató a Felhasználó bankkártya adatait és SZÉP kártya adatait nem rögzíti, és nem tárolja. Az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően a kártyaadatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá, azokat kezelni kizárólag a fizetési szolgáltatók jogosultak.

Amennyiben sikertelen az Online fizetés, úgy Szolgáltató azonnal jelzi a Weboldalon/Applikációban a Felhasználó részére. Más fizetési mód választásával, vagy a fizetéshez szükséges adatok leadásával a Rendelés újra leadható.

Az Online fizetésre a fizetési szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadó. Az Online fizetéshez a böngészőnek támogatnia kell az SSL titkosítást.

A Felhasználó által megrendelt Termékekről és a kiszállítási díjról a rendelés leadását követően a Szolgáltató állítja ki a nyugtát, illetve Partner megbízásából, helyette és nevében számlát állít ki és küld meg emailen Felhasználó részére. Ordit Delivery kiszállítási szolgáltatás esetén a kiszállítási díjról a Szolgáltató állítja ki a nyugtát, illetve számlát.

Online fizetési módok választása estén a Szolgáltató a Partnerrel kötött külön szerződés alapján jogosult és köteles a közvetített szerződés Felhasználó részéről történő teljesítésének (díjfizetés) elfogadására. A teljesítés elfogadására oly módon kerül sor, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval szerződött fizetési szolgáltatón keresztül fizeti meg a Rendelés szerinti teljes összeget, amely a Partner felhatalmazása alapján a Szolgáltató bankszámláján kerül jóváírásra. A Felhasználó által a Partner Termékeinek értékesítésével (adásvételével) összefüggésben teljesített, valamint a Partner által történő szállítás esetén a kiszállítási díjjal kapcsolatos kifizetéseit a Szolgáltató a Partnerek nevében és javára szedi be.

Online fizetés esetén, ha a Felhasználó a Rendelést közvetített szerződés létrejötte előtt, vagy a Rendelés leadását követő 5 percen belül lemondja, úgy a Szolgáltató visszautalja a Felhasználónak az összeget és a Rendelés törlésre kerül. Azon a Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Felhasználónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, a Fogyasztót bármikor megilleti a Rendelés visszavonásának joga, illetve a közvetített szerződés teljesítésétől (kiszállítás) számított 14 napon belül elállhat a közvetített szerződéstől, mely esetben a Szolgáltató visszautalja a Felhasználónak az összeget.

A SZÉP-kártyás fizetés igénybevétele során a Rendelés lemondásakor a Szolgáltató a SZÉP-kártya szolgáltató felé igazolja a Rendelés lemondását és a levont összeget visszahelyezteti SZÉP kártya kibocsátó bankon keresztül.

Rendelés visszavonása vagy Rendelés törlése esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy online fizetett összeg Felhasználó számlájára történő visszaérkezésének időpontja függ a Felhasználó bankszámláját, vagy SZÉP kártya számláját kezelő pénzintézettől, figyelembe véve a banki nyitva tartást is. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az összeg zárolása, levonása esetén a zárolt, vagy levont összeg az adott pénzintézet mindenkori hirdetménye szerinti időtartamot követően szabadul fel, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.4. Rendelés módosítása, lemondása

A Felhasználót a rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Szolgáltató nem küld visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadása után számított 30 percen belül.

A Felhasználónak a rendelés, így az előrendelés visszavonására akkor van lehetősége, ha a Rendelés befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg a Partnertől a Szolgáltatóhoz, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított 5 percig.

Azon Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Felhasználónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van (nem tartoznak ide különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek (ételek) termékek), a közvetített szerződés létrejöttéig bármikor megilleti a Rendelés (az ajánlat) visszavonásának joga. A közvetített szerződés teljesítése (kiszállítás) után a Felhasználó 14 napon belül tett nyilatkozatával elállhat a közvetített szerződéstől, amennyiben őt az Fvkr. 20. §- szerint elállás illeti meg.

A Fogyasztó az elállási jogát az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával tudja gyakorolni a [email protected] email címre történő küldéssel.

Abban az esetben, ha Partner az elállási nyilatkozatban foglaltaknak helyt ad, és szükség esetén a Felhasználó a Terméket visszaküldte, így Partner a Felhasználó részére történő visszatérítés mellett dönt, úgy erről köteles a Szolgáltatót értesíteni, a Szolgáltató pedig köteles Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket – azaz a kiszállítási díjat – is a Felhasználó részére visszatéríteni.

Szolgáltató a visszatérítés jogosságát, vagy annak esetleges elutasítását nem vizsgálja. Szolgáltató a visszatérítést a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti a Felhasználó részére.

Amennyiben a Szolgáltató már elszámolt a Partnerrel a Rendelés értékével, úgy a visszatérítés a Partner kötelezettsége.

Rendelés módosítására csak addig van lehetősége a Felhasználónak, ameddig a Partner a rendelést a Szolgáltató részére még nem igazolta vissza. Amennyiben azonban a Partner visszaigazolta a rendelést, és a Felhasználó kéri az eredeti rendelést törlését, a Felhasználó nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, online fizetés esetén a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.

3.5. Kiszállítás

Jelen pont a Partner általi kiszállítás feltételeit rögzíti.
A kiszállítás kizárólag a Partner kötelezettsége, kivéve, ha Ordit Delivery szolgáltatás keretében történik.

Partner határozza meg a kiszállítási időt, mely becsült időnek minősül, így tőle és a Szolgáltatótól független körülmények felmerülése befolyásolhatják a kiszállítási időt.

A kiszállítás díja, a Partnert illeti, továbbá arról a nyugtát, illetve számlát a Szolgáltató állít ki a Partner nevében a Partner felhatalmazása alapján a Felhasználó részére.

A Partner köteles az előre meghatározott kiszállítási feltételeket teljesíteni, és azonnal tájékoztatni közvetlenül a Felhasználót, ha a kiszállítási feltételeket nem képes teljesíteni.

A Partnert nem terheli felelősség a kiszállítás késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

4. Ordit Delivery szolgáltatás

Az Ordit Delivery szolgáltatás a Szolgáltató saját futár szolgáltatása, mely alapján a Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének kiszállítására futárt keres a Felhasználó nevében, és a Felhasználó nevében szállítási szerződést köt a futárral. Ennek alapján a kiszállításra a szerződés a Futár és a Felhasználó között jön létre.

Az Ordit Delivery szolgáltatás azon Partnerek esetében elérhető, akivel a Szolgáltató a Termék kiszállítása vonatkozásában így állapodott meg, mely minden Partner esetében jelzésre kerül a Weboldalon/Applikációban.

Amennyiben Ordit Delivery szolgáltatás útján történik a Termék kiszállítása, úgy a Felhasználó kifejezetten megrendeli kiszállítási szolgáltatás nyújtását, és kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy részére futárt keressen és válasszon, illetve kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a nevében közte és a futár között a kiszállítás vonatkozásában szerződést kössön, a futár pedig a kiszállítási felhívás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó részére a köztük lévő szerződés alapján kiszállítási szolgáltatást nyújtson.

Felhasználó az Ordit Delivery jelzéssel ellátott Partnertől történő rendelés leadásával elfogadja a közte és a futár között létrejövő kiszállítási szerződés feltételeit, így különösen annak módját (kerékpár, motorkerékpár, személyautó stb.), határidejét (kiszállítási idő) és területei korlátait (kiszállítási terület), valamint a minimális rendelési értéket és a kiszállítás díját a Szolgáltató egyoldalúan állapítja meg és bármikor jogosult azokat egyoldalúan megváltoztatni, akár ideiglenesen is.

Ordit Delivery szolgáltatás esetén a Rendelés összegének kiegyenlítésére kizárólag online fizetést lehet igénybe venni. Ordit Delivery szolgáltatás esetén a Rendelés leadásakor a Weboldalon/Applikációban feltüntetett díjak érvényesek.

A várható kiszállítási idő a rendelés leadása során a Weboldalon/Applikációban bármikor megismerhető. A Weboldalon/Applikációban feltüntetett kiszállítási idő csupán becsült idő. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, a Szolgáltatótól és a Partnertől egyaránt független előre nem látható tényezők is hathatnak. A Szolgáltató jogosult bármikor felfüggeszteni az Ordit Delivery szolgáltatást, mely esetben az adott Partnertől rendelés nem adható le.

A Szolgáltatót és az Ordit Delivery futárt nem terheli felelősség a kiszállítás késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó a rendelés során megadott címen nem elérhető, vagy a rendeléssel érintett Terméket a kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Felhasználó az általa a rendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül sem lehet elérni, úgy a rendelés a futár értesítése alapján a Szolgáltató által törlésre kerül, és sem a Szolgáltató, vagy a futár, sem a Partner nem kötelezhető a Rendelés újbóli teljesítésére, vagy a kifizetett Termék értékének, visszautalására.

A szeszes italnak minősülő Termékek kiszállítását végző futár a felhívhatja a Felhasználót, hogy fényképes igazolvánnyal igazolja magát és azt, hogy nagykorú, azaz megvásárolhatja az adott Terméket, illetve neki azt átadhatja. Amennyiben a Felhasználó nem hajlandó erre, vagy megállapítást nyert, hogy nem nagykorú, a kiszállítást végző futár a Termék átadását megtagadja.

5. A Felek felelőssége, hibás teljesítés és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

5.1 A Felhasználó felelőssége

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Felhasználó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás esetén az Online fizetés útján megfizetett díjak visszatérítésére nincs lehetőség, készpénzes fizetés esetén pedig köteles megfizetni a rendelés ellenértékét.

Felhasználó érdekkörében felmerült ok különösen, de nem kizárólagosan:
• téves kiszállítási cím megadása
• téves elérhetőség megadása
• kiszállításkor a kiszállítási címen nem elérhető a Felhasználó
• bármilyen leadott rendelés törlés iránti igényének leadása abban az esetben, amikor már a visszaigazoló email megérkezett a Felhasználóhoz
• kupont kívánt volna felhasználni, ám ez a Rendelés során saját hibájából meghiúsult, és csak a Partner visszaigazolása (közvetített szerződés létrejötte) után kéri a Rendelés törlését.

5.2 A Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás esetén az Online fizetés útján megfizetett díjak visszatérítésre kerülnek azon a módon, ahogy a megrendeléskor a Felhasználó a rendelést megfizette, kivéve, ha Felhasználó más visszafizetési módot igényel írásban, és ezt a Szolgáltató tudja teljesíteni. Készpénzes fizetés esetén a Felhasználó mentesül a fizetési kötelezettsége alól.

Szolgáltató érdekkörében felmerült ok különösen, de nem kizárólagosan:
• bárminemű technikai hiba a Szolgáltató rendszerében vagy Weboldalán/Applikációban
• Ordit Delivery szolgáltatás hibája esetén, különösen futárhiány, futár hibás teljesítése, futár baleset…stb.

Amennyiben Szolgáltató saját hibájából nem tudja teljesíteni a rendelés Felhasználó részére történő eljuttatását, úgy a rendelést egyoldalúan törölheti, melyről mind a Partnert, mind a Felhasználót értesíti email útján.

5.3. Partner felelőssége

Partner felelős a rendelés nem, vagy nem megfelelő teljesítésért, valamint köteles a Felhasználó felé helytállni különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:
• Partner egységének zárva tartása
• termékhiány, minőségi probléma
• technikai probléma
• Weboldalon/Applikációban feltüntetett téves információ, vagy ajánlat
• Termék elkészítésének csúszása, nem megfelelő becsomagolása
• saját kiszállítás esetén minden a kiszállítással kapcsolatban a Partnernek felróható esemény.

5.4. Felelősségkorlátozás

Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a rendelés saját érdekkörében felmerült ok miatti meghiúsulása vagy hibás teljesítése esetén kár következett be a Felhasználónál.

Ordit Delivery kiszállítás esetén a Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék, minőségi hiba stb.) esetén nem köteles a Felhasználó kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére. Szolgáltató azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a rendelés értékének visszafizetésén túl kupont biztosíthat a Felhasználó részére.

Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyekért a Felhasználó számítástechnikai berendezésein vagy egyéb tulajdonában lévő eszközein található számítástechnikai vírus vagy programfelelős, különös tekintettel, de nem kizárólagosan keylogger program használatából eredő jelszólopás. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, illetőleg az internetszolgáltató nem megfelelő sebességű működéséért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Szolgáltatás felelőtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered, továbbá a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséért, a Felhasználó által használt hardverek vagy egyéb szoftverek egészének vagy egy részének használhatatlanságáért, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő bármilyen jellegű kárért vagy veszteségért.

6. Felek együttműködése

6.1. Hibaelhárítás

A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik, továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér az ÁSZF-ben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, amelyek azzal összefüggésben merülnek fel, hogy a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

6.2. Panasz

Felhasználó az esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségein keresheti meg a Szolgáltatót:
• email: [email protected]
• telefon: +36 70 678 8910
• Live Chat opció a weboldalon, vagy Applikáción keresztül

A Felhasználó a karbantartási, illetve hibaelhárítási munkálatokhoz szükséges mértékben köteles biztosítani a Szolgáltató részére a Felhasználó rendszerébe történő bejelentkezést, a szükséges információkat és dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó által igényelt hibaelhárítás során megállapítja, hogy a hibát nem a Szolgáltató tulajdonát képező rendszer okozta, felhívja a Felhasználót a szükséges intézkedések megtételére. A Felhasználó köteles helytállni a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatával keletkező károkért.

A Szolgáltató a részére beérkező hibajelzések kivizsgálását, a beérkezést követően – amennyiben erre van lehetőség – azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles orvosolni.

Szolgáltató a fenti határidőn belül kivizsgálja a panaszt, amennyiben azt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendelés online megfizetett díját a Felhasználónak. Ezen felül, ha a panaszt a Szolgáltató részben vagy egészben alaposnak találja, akkor a Szolgáltató a Felhasználó részére egy, a Weboldalon/Applikációban szabadon beváltható kupont biztosíthat.

Amennyiben a panaszt a Szolgáltató nem találja alaposnak, úgy erről értesíti a fenti határidőn belül email útján a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató panasz kivizsgálásával nem elégedett, úgy az alábbi illetékes hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testület:
https://bekeltetes.hu

Fogyasztóvédelem:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu

Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni.

6.3. Magatartás

Felhasználó a Szerződés megkötésével és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

Felhasználó nem küld olyan tartalmú üzenetet vagy csatolmányt a rendszerből vagy rendszeren keresztül, amely

• Pornográf vagy szexuális tartalmú
• Prostitúciót hirdet
• Illegális tevékenységre biztat
• Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet
• Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését
• Mások zaklatására, megfélemlítésére, vagy más sérelem okozására irányul
• A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz
• A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg
• A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg,

továbbá kerüli az olyan kifejezések használatát az üzenetek küldése során, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, így különösen ami

• Gyógyszerészeti készítményeket hirdet
• MLM tevékenységre biztat
• Szerencsejátékokat hirdet
• Adósságrendező hitelt vagy kölcsönt hirdet
• Egészségmegőrző termékeket, vitaminokat vagy gyógyhatású készítményeket hirdet
• Gyors pénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet
• Otthoni, bedolgozó munkát hirdet

6.4. Adatvédelem

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. Szerzői jogok

A Szolgáltatás tárgyát képező Weboldal/Applikáció és rendelési rendszer kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.
A rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-, audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció stb.) – ide nem értve a Felhasználó által a rendszerbe rögzített, importált … stb. tartalmat – a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A rendszer egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatóak. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A rendszerben található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. Az engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogokat.

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződés teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a Szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maior esetében a Felek legkésőbb 1 munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről.

9. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalanul értesítsen, és teljes körűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően.

Az egyeztetés minden résztvevőjét írásban értesíteni kell az egyeztetés időpontjáról azt megelőző 10 munkanapon belül, és írásban meg kell számukra küldeni a bejelentést, a Szolgáltató válaszát és egyéb szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Amennyiben az egyeztetés a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, akkor a bejelentő peres útra terelheti az ügyet.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

Jelen ÁSZF 2022.06.01 napjától hatályos.

Caterer Name kínálata

A feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák.

Szendvicsek: 3 db/fő
Tepertős (Mangalica tepertőkrém, marinált káposzta, mustármag)
Körözöttes (juhtúrós házi körözött, sült kápia paprika, lángolt kolbászmorzsa, snidling)
Tojáskrémes (könnyű tojáskrém, gyöngyhagyma palást, lágy fürjtojás)
 
Mártogatók: 1 db/fő
Kolbászkrém, Zöldborsókrém, Tojáskrém
(Választható zöldséghasábbal, grissinivel, snack kolbásszal)
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel (1 db/fő)
(laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Granini narancslé (1 db/fő)
Ásványvíz (1db/fő)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)
Mini tart kosarak: 4 db/fő
Kecskesajtos-sült cékla, dió
Házi hummusos, friss korander
Nutellás, friss gyümölccsel
Vaníliás, friss gyümölccsel
 
Italok
Nespresso kávé alternatív tejekkel
(Laktózmentes tej, kókusztej, szójatej)
Ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas vegyesen)

KicsiZso Ajánlatok

HETI MENÜ (03.23. – 03.27.)

Hétfő

  • Currys zöldségkrémleves (GM/LM)
  • Tejszínes-gombás fusilli, bélszín csíkokkal


Kedd

  • Karfiolleves (GM/LM)
  • Holstein csirke, jázminrizzsel (GM/LM)


Szerda

  1. Csülkös bableves
  2. Grillezett camembert, salátával (GM)


Csütörtök

  • Gombaleves
  • Rakott kelkáposzta


Péntek

  • Mentás zöldborsókrémleves (GM) –
  • Citrusos halfilé, kuszkusz (LM)


Leves + főétel: 1350 Ft
Csak leves: 650 Ft
Csak főétel: 950 Ft 

A kiszállítás díja: 500 Ft. 
3.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás.